بررسی عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ

نویسنده

دانشگاه فردوسی

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزان استان خراسان بزرگ پرداخته است. اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از: 1) تعیین سطح عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی در سازماندهی نیروی انسانی پراکنده در بخش کشاورزی، 2) تعیین سطح عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی در تأمین نیازمندی‌های کشاورزان عضو. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. در این تحقیق از روش زمینه‌یابی که یکی از شیوه‌های تحقیق توصیفی است استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک بوده است. برای ارزیابی متغیرها، پرسشنامه محقق ساخته به کار گرفته شده است. برای احراز اطمینان از میزان اعتبار پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ و نرم‌افزار spss استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 20 سؤالی که مربوط به بررسی عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی در سازماندهی نیروی انسانی پراکنده در بخش کشاورزی است برابر با 88/0 محاسبه گردید و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 56 سؤالی که مربوط به بررسی عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی در تأمین نیازمندی‌های اعضا است. برابر با 81/0 محاسبه گردید که این ارقام، میزان اعتبار بالای پرسشنامه‌ها را نشان می‌دهد. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای دو مرحله‌ای، حجم نمونه آماری به شرح زیر تعیین گردید: در مرحله اول از میان 22 شهرستان استان خراسان 3 شهرستان (بجنورد، فردوس و مشهد) به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. در مرحله دوم از میان 48 شرکت تعاونی کشاورزی فعال با 36195 نفر عضو در 3 شهرستان (بجنورد، فردوس و مشهد) به طور کاملاً تصادفی 15 شرکت و تعداد 300 عضو به عنوان حجم نمونه آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی برگزیده شدند که بدین منظور در هر شهرستان، تعداد 100 عضو به صورت کاملاً تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند برای آزمون فرضیات تحقیق از آماره آزمون  (t) استفاده شده است. فرضیه‌های این تحقیق تأیید نشده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی بالاتر از حد متوسط و کم‌تر از حد موفق ارزیابی شده است. کمبود سرمایه و اعتبارات لازم و عدم تأمین نیازها و خواسته‌های اعضا، عدم مشارکت اعضا در فعالیت‌ها و تعاملات با شرکت‌های تعاونی کشاورزی، مهم‌ترین عوامل مؤثر در عدم موفقیت شرکت‌های تعاونی کشاورزی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Performance of Agricultural Co-operative Societies and Presentation of Practical Approaches (A Case study: Agricultural Co-operative Societies in Khorasan Province)

نویسنده [English]

  • A. Latifian

چکیده [English]

  In the present research, has been studied the performance of agricultural co-operative societies in Khorasan Province. The main purposes of this study were as follows: 1-Determination of the performance level of agricultural co-operatives in organizing the dispersed human resources in agriculture sector.   2- Determination of the performance level of agricultural co-operatives in meeting members, needs.   This is an applied descriptive survey. To collect data, researcher-made questionnaire was used and the related documents were reviewed. The validity of questionnaires was tested by Cronbach' alpha and spss software. cronbach' alpha coefficient for 20 questions of questionnaire related to organizing disperse human resource in agriculture sector was 88 percent and for 56 questions of questionnaire related to meeting members' needs was 81 percent which both results showed high validity. Statistical sample size was determined by two level cluster-ransom sampling method. In the first step three cities (Bojnord-Ferdows-Mashhad) from the total 22 cities in Khorasan Province were selected. At the second level from the total of 48 agricultural co-operatives with the total number of 36, 195 members in these three cities through simple random method, 15 agricultural co-operatives and their 300 members were selected (From each city 100 members) participated in the study. To test the hypotheses, T-student Test was used. The Hypotheses in this research were not verified. According to the results, the performance level of agricultural co-operative societies in both approaches were evaluated higher than medium level and lower than successful level. The main factors which affect low performance are: The shortage of capital, credit and lack of participation by members in activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Co-operative Societies-Organizing-Dispersed human resource-performance-members needs

دوره 4، شماره 20
پاییز و زمستان 1385
صفحه 61-85