مدیریت دولت بر رفتار مأموران و مؤدیان مالیاتی در شرایط انحراف در اظهارنامه‌ها

نویسندگان

چکیده

 در این مقاله، مدلی از نظریه بازی‌ها در ارتباط با فرار مالیاتی و فساد در سازمان مالیاتی و مدیریت دولت بر استراتژی‌های ممکن در شرایط تبانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدل، دولت می‌تواند مأموران مالیاتی را از دو دسته صادق یا غیر صادق به کار گیرد. امکان تبانی مأموران غیر صادق با مؤدیان مالیاتی وجود دارد. بازیکنان، یعنی مؤدی مالیاتی، مأموران مالیاتی و دولت در تعامل با یکدیگر قرار دارند. دولت به دنبال یافتن یک استراتژی از میان استراتژی‌های ممکن خود است تا درآمد خالص خزانه بهینه گردد. در این طرح استراتژی‌های دولت و تابع هدف (تابع درآمد) آن توصیف و در نهایت استراتژی بهینه دولت نسبت به استراتژی‌های طرفین بازی و  پارامترهای مدل به دست آورده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Government Managing on the Behavior of Auditors And Taxpayers When there Probability of Evasion in the Tax Reports

نویسندگان [English]

  • H.R. Navidi
  • Gh. Abdoly

چکیده [English]

  In this paper we are going to investigate the collusion between tax payers and tax auditor (inspector) in order to take evasive action in taxpaying, in a simple game theatrical model. In this model from the government (or tax administration) view point, there are kinds of tow auditors: honest and dishonest and There is the probability that the taxpayer may collude with dishonest auditors, and repeat the tax low. Therefore, in this model there are three players: taxpayers, auditors, and the Government. The aim of the government in this game is to select a strategy that maximizes tax incomes and minimizes tax evasion (net income). We found a condition in which the net income maximized the collusion parameter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • honest and dishonest auditor
  • collusion and remuneration
  • Probability of collusion
  • Tax income
  • Inspection