بررسی عوامل زیرساختی مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی زیرساخت مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ‌‌‌ایران انجام پذیرفته است. پزوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام گرفته‌است. جامعه آماری این تحقیق را 21 وزارتخانه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌دهد. نتایج نشان داد:- در بیش‌تر موارد بین وزارتخانه‌های مختلف و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به لحاظ فراهم آوردن عوامل زیرساختی مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد.- میانگین کل نمره وزارتخانه‌ها و و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین هرکدام از آن‌ها پایین تر از نمره OECD‌ است.- بین اولویت مدیریت دانش در راهبرد سازمانی و بودجه اختصاص یافته برای فناوری ‌اطلاعات  و ارتباطات و مدیریت دانش رابطه در جامعه مورد پژوهش وجود ندارد.- بین برنامه دولت الکترونیک و میزان بودجه اختصاص یافته برای فناوری ‌اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش در جامعه مورد پژوهش رابطه وجود ندارد.- بین اولویت مدیریت دانش در راهبرد سازمانی و دانش‌مداری مدیریت در جامعه پژوهش رابطه وجود ندارد. - بین فرهنگ سازمانی و سطح مدیریت دانش در سازمان‌ها رابطه وجود دارد.- بین سطح تحصیلات کارکنان و سطح مدیریت دانش در جامعه پژوهش رابطه وجود دارد. در کل وضعیت عوامل زیرساختی مدیریت دانش در وزارتخانه‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مناسب نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Knowledge Management Infrastructures in the Government of Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • M. Hassanzadeh

چکیده [English]

  The current research aimed in survey of Knowledge Management (KM) infrastructures in the government of Islamic Republic of Iran including 21 ministries and Management and Planning Organization (MPO). Data gathered by questionnaire completed by managers in aforementioned organizations. Results showed:   The average of scores gained by organizations is below the OECD standard.   There is no significant difference between organizations in providing KM infrastructures.   There is no significant correlation between the priority of KM in organizational strategy and budget allocation.   There is no significant correlation between having KM plan and budget allocation.   There is no significant correlation between the priority of KM in organizational strategy and knowledge centered management.   There is significant relation between organizational culture and knowledge management level.   There is significant relation between education level of staff members and Knowledge management level. Totally, the situation of KM infrastructure is not suitable in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • Government
  • Knowledge management
  • Knowledge sharing
  • infrastructure
  • ministries
  • management and planning organization