1. بررسی رفتار مدیران سرمایه‌گذار و تحلیل‌گران مالی در مورد پیش‌بینی بازار و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-11

محمد توکلی محمدی؛ مصطفی قاضی زاده


2. بررسی عوامل زیرساختی مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران

صفحه 11-28

محمد حسن زاده


3. بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتری

صفحه 27-41

شعبان الهی؛ محمود حمدان؛ علیرضا حسن زاده


4. شناسایی عوامل مرتبط با میزان موفقیت کارآفرینان شرکت‌های کوچک صنعتی

صفحه 43-60

یداله مهرعلیزاده؛ حسین سجادی


5. بررسی موانع و مشکلات استقرار نظام ‌اطلاعاتی مدیریت: مورد مطالعه در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

صفحه 59-70

مهدی ابراهیمی نژاد؛ عباس حسین زاده


6. برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی و انتخاب استراتژی مناسب با استفاده از تکنیک AHP (شرکت لوله‌سازی اهواز)

صفحه 69-82

منصور صمدی؛ اسلام فاخر


7. روشی برای بهبود ناسازگاری فرایند تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 83-89

مرتضی رحمانی؛ حمید رضا نویدی؛ مصطفی زمانیان


8. مدیریت کیفیت جامع در صنعت بیمه ایران و ارائه یک الگوی مطلوب

صفحه 89-106

شمس السادات زاهدی؛ محمدباقر گرجی


9. مطالعه زمان استاندارد انجام خدمات توسط مأمورین مؤظف در قطارهای مسافری ایران(با رویکرد افزایش بهره‌وری)

صفحه 105-118

مهدی بشیری؛ محسن پورسیدآقایی؛ فرشید جواهر منش