برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی و انتخاب استراتژی مناسب با استفاده از تکنیک AHP (شرکت لوله‌سازی اهواز)

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

 در محیط تجاری کنونی، بیش از هر زمان تنها چیزی که ثابت و پایدار مانده همان پدیده تغییر است. فرایند مدیریت استراتژیک بر اساس این باور قرار دارد که سازمان‌‌ها ناگزیرند به‌طور دائم بر رویدادهای داخلی و خارجی و فرایندها نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند.در این تحقیق با تأکید بر مفهوم مدیریت استراتژیک و استفاده از تکنیک AHP گروهی که یکی از تکنیک‌های پژوهش عملیاتی است، استراتژی مناسب برای شرکت لوله‌سازی انتخاب گردید. ابتدا متغیرهای مختلف محیط خارجی مورد بررسی و فرصت‌‌ها و تهدیدهای موجود شناسایی شد پس از آن با تأکید بر بعد مالی و انسانی،  محیط داخلی شرکت به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به اطلاعات حاصل و استفاده از ماتریس استراتژی اصلی، موقعیت شرکت در بازار مشخص و استراتژی‌های مناسب شناسایی شدند. سپس به منظور انتخاب بهترین استراتژی، پرسش‌نامه‌هایی حاوی 115سئوال بین مدیران تصمیم‌گیرنده توزیع شد و نتایج با کمک تکنیک AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پایان سه استراتژی که به ترتیب اولویت اول تا سوم را دارا هستند شناسایی شدند که عبارتنداز: توسعه محصول، یکپارچه افقی و تنوع همگون

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Marketing Strategic Planning and Selecting Suitable Strategy by Using AHP Technique (Ahwaz Pipe Factory)

نویسندگان [English]

  • M. Samadi
  • E. Fakher

چکیده [English]

  In recent business world, the only thing seems to remain stable more than any other time, is changing. The process of strategic management is based on this believe that firms have to steadily watch over internal and external events and trends, so that they can adapt them selves with change in proper time and in terms of necessity.   The research is focused on selecting a suitable strategy by the use of strategic management concept and AHP (Analytical Hierarchy Process) technique which is one of the operational research techniques.   To achieve this, first different factors in external environment were studied and existing threat and opportunities were found out.   Then in order to find the strength and weak point of the company, the internal environment analyzed by emphasizing on financial and human aspects. with respect to the gathered information and by the use of matrix, the main strategy of company's situations in the market was determined and a suitable strategy was found. After that to select the best strategy, some questionnaire containing 115 questions was distribute among the decision making manager and the result were analyzed by AHP technique.   At the end of the research, three strategic were found out including product development, horizontal integration and market penetration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • Strategy
  • strategic management
  • external environment
  • internal environment