شناسایی عوامل مرتبط با میزان موفقیت کارآفرینان شرکت‌های کوچک صنعتی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مطالعه حاضر با هدف توصیف و تبیین عوامل مرتبط با میزان موفقیت مدیران شرکت‌های کوچک صنعتی در ایجاد شرکت و استمرار فعالیت در رابطه با کارآفرینی در شهر ستان اهواز طی سه سال اول [1380-1378] برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا در آمد. آمار اداره کل صنایع استان خوزستان تعداد شرکت‌ها را طی 3 سال مذکور 1204 اعلام کرده بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بر حسب نوع فعالیت شرکت‌ها، 131 تن از مدیران شرکت‌های کوچک صنعتی موفق و ناموفق شناسایی شدند و پرسشنامه‌ای به نشانی مدیران ارسال گردید. همچنین با 25 تن از مدیران این شرکت‌ها نیز مصاحبه به عمل آمد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که؛ الف- از دیدگاه مدیران شرکت‌های ناموفق عوامل زیر به ترتیب اهمیت تاثیر بیش‌تری بر عملکرد شرکت‌های کوچک صنعتی در شهر اهواز داشته اند: مهارت‌های فنی، وضعیت مالی شرکت، وضعیت سازمانی و اداری، عوامل زیر ساخت شرکت، عوامل غیر رسمی، شاخص مهارت‌های ادراکی، شاخص مهارت و آموزش نیروی انسانی و مهارت‌های انسانی , ب- از دیدگاه مدیران شرکت‌های موفق رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد شرکت‌های کوچک صنعتی به ترتیب اولویت به شرح زیر است: مهارت‌های فنی، شاخص مهارت و آموزش نیروی انسانی، شاخص مهارت‌های ادراکی، وضعیت مالی شرکت، مهارت‌های انسانی، عوامل زیر ساخت شرکت، وضعیت سازمانی و اداری و عوامل غیررسمی. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Determinants of the Entrepreneurs, Success in Small Enterprises

نویسندگان [English]

  • Y. Mehralizadeh
  • H. Sajady

چکیده [English]

  This paper examines the determinants of business start-up, long and short-term success, and failure of small business with emphasis on their education and training. This paper is aiming in exploring, explaining the main factors are related to successful, and failure of entrepreneurs in small industrial business in Iran-Khuzestan State-Ahvaz City. From 1204 established enterprisers we selected 131 based on a Stratified Random Sampling, which enterprisers marked as successful, and failures. The data collected in terms of a triangulation method (interview, questionnaire, and site observation). The results show that:   a- from the failure entrepreneurs point of view the following issues were important : weak managing technical skills, financial issues, poor planning and organization of their business, economic issues, informal intervenes and corruption, weak managing conceptual skills, personal skills, low education and training and weak human relation.   from the successful entrepreneurs point of view the following issues were important: suitable managing technical skills, selecting appropriate personnel with relevant skills, education and paying more attention to the training of their employees, application of management conceptual skills, financial issues, better human relation, recognize the economic situation, right planning and organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurs
  • small business
  • management skills
  • Education
  • and training