بررسی عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های دولت الکترونیک در بخش بازرگانی ایران

نویسندگان

چکیده

فناوری‌ های نوین ارتباطی و اطلاعاتی امکان مهندسی مجدد معماری دولت و قابل دسترس‌تر، کارآمدتر و پاسخگوترساختن آن فراهم کرده است.  استفاده از این نوآوری ‌ها در فرآیند اداره امور جامعه، موجب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیکی شده است. در این میان دولت ها نیز برای ارایه خدمات به ذی نفعان اجتماعی باید به باز تعریف نقش ها و کارکردهایشان بپردازند، دولت الکترونیکی در پی پاسخ به این ضرورت شکل گرفته است. این پژوهش با هدف " بررسی عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های دولت الکترونیکی دربخش بازرگانی ایران(تهران)" ، طراحی و اجرا شده است.جامعه مورد نظردر تحقیق شامل آندسته از مدیران ،کارشناسان و فعالان بخش بازرگانی ایران مستقردر شهر تهران می باشدکه درزمینه دولت الکترونیکی آشنا بوده و یا دارای سوابق مطالعاتی و تحقیقاتی می باشند.بنابراین؛ با مراجعه به دستگاهها و مراجع ذی صلاح تعداد 58 نفر شناسایی و به عنوان نمونه انتخاب گردید.سپس بااستفاده از روش نمونه گیری مربوطه تعداد 40 نفر(n=40) به عنوان مورد آزمون، بااستفاده از پرسشنامه محقق ساخته که شامل 30 سوال 5 گزینه ای در طیف لیکرت بوده ؛ رتبه بندی و مورد سنجش قرارگرفته است. روایی (ظاهری و محتوایی) و پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ (آلفا=89 درصد) مورد تایید قرارگرفته است.سپس، ضمن آزمون فرضیه های تحقیق و استفاده از آزمون T ، به بررسی وضعیت موجود، و ازروش لی هی ( LEE HO) نیز به اولویت بندی عوامل موثر برتوسعه زیرساخت های دولت الکترونیکی در بخش بازرگانی ایران پرداخته شده است.نتایج تحقیق حاکی ازآن است که " عوامل مدیریتی و فنی-ابزاری" به عنوان عواملی است که برزیرساخت های دولت الکترونیکی موثراست.

کلیدواژه‌ها