بررسی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه : شرکت تراکتورسازی ایران)

نویسندگان

چکیده

در آموزه‌های نوین مدیریت شناخت و تامین نیازهای مشتری بیش از هر زمانی دیگر در کانون تاکید و توجه قرار گرفته است. یکی از ترجمان عینی این مهم نظام مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) می‌باشد. اجرای CRM همانند بسیاری از پدیده های سازمانی دیگر ممکن است به دلیل فقدان ظرفیت ها، توانمندی ها و بسترهای لازم قرین موفقیت نگردیده و یا سطح مطلوبی از کارکردهای مورد انتظار را به دنبال نداشته باشد. در این صورت پیامدهای منفی آن نظیر تحمیل هزینه های مالی بر سازمان و افزایش مقاومت‌ها اجتناب ناپذیر است. از این رو در یک چاره‌جویی عقلایی به نظر می‌رسد که قبل از پیاده‌سازی این نظام لازم باشد آمادگی سازمانها بررسی شود. برای انجام این بررسی مدلهای مختلفی ارائه شده است. در مقاله حاضر برخی از مهمترین مدلهای یاد شده معرفی و سرانجام مدل اوکر و مودامبی جهت تبیین میزان آمادگی شرکت تراکتورسازی ایران در اجرای CRM پیاده سازی شده است. نتایج تحلیل آماری فرضیه حاکی از آن است که شرکت تراکتورسازی ایران، در بکارگیری نظام مدیریت ارتباط با مشتری از بعد فکری، اجتماعی و فناورانه آمادگی ندارد. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی توسعه‌ای بوده و جامعه‌ی آماری تحقیـق شامل کلیه‌ی مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف شرکت واقع در دو شعـبه‌ی تبریز و سنندج می‌باشد.

کلیدواژه‌ها