تاثیر انعطاف پذیری زیرساختارهای فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان

نویسنده

عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

چکیده

در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری فراوانی در بخش فناوری اطلاعات در کشور صورت گرفته است. اثربخشی و کارایی این سرمایه‌گذاری‌ها همچنان در بین محققان مورد بحث می‌باشد. با توجه به این که بیش از 58 درصد از سرمایه-گذاری‌ها در بخش فناوری اطلاعات مربوط به زیرساختارهای آن می‌باشد، این تحقیق با هدف طراحی و تبیین مدلی به منظور بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری زیرساختارهای فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان انجام پذیرفت. برای نیل به این هدف پس از بررسی ادبیات تحقیق، مدل مفهومی تحقیق ارائه گردید. مدل شامل سه سازه انعطاف‌پذیری زیرساختارهای فناوری اطلاعات(شامل سه متغیر پنهان انعطاف‌پذیری پرسنل فناوری اطلاعات، یکپارچگی، و پودمانبندی)، مزیت رقابتی(شامل پنج متغیر پنهان زمان رسیدن به بازار، قیمت/هزینه، کیفیت، نوآوری محصول، و تحویل قابل اعتماد)، و عملکرد سازمانی(شامل دو متغیر پنهان عملکرد بازار و عملکرد مالی) می باشد. بر اساس مدل مفهومی پرسشنامه سنجش شاخص‌ها تهیه و تنظیم گردید. پرسشنامه از طریق پست پیشتاز بین شرکت‌ها توزیع گردید. بعد از کنترل و بررسی مندرجات پرسشنامه‌های تکمیل شده، تعداد 256 پرسشنامه مناسب به دست آمد. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار لیزرل نسخه 8.54 حول فرضیه‌های تحقیق در قالب یک مدل آزمون شدند. نتایج نشان داد که تمام شاخص‌های مربوط به هر کدام از عوامل سه گانه به نحو معناداری عامل مربوط را سنجیده و انعطاف‌پذیری زیرساختار بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی، و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها