تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط مورد مطالعه: سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی

نویسندگان

چکیده

چکیدهدنیای امروز ما جهانی دانش مدار، پیچیده، نامطمئن و به شدت رقابتی می باشد. این موارد ایجاب می کنند که فرهنگ سازمانی و محیط به خوبی شناخته شوند تا سازمانها بتوانند با انتخاب استراتژی مناسب در دنیای رقابت باقی بمانند. در این تحقیق رابطه تعاملی بین استراتژی، فرهنگ سازمانی و محیط در سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور یک مدل مفهومی ارائه شده و چهار فرضیه تنظیم گردیده است. برای آزمون فرضیات سه پرسشنامه تحت عنوان پرسشنامه استراتژی های چهارگانه مایلز و اسنو، پرسشنامه فرهنگ سازمانی سازنده و تابع – تدافعی و پرسشنامه محیط پویا و پایدار، مدنظر قرار گرفته است. سپس کلیه سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی طوس به عنوان جامعه آماری این تحقیق لحاظ شده اند و واحد آماری، مدیران ارشد این سازمانها می باشند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون دوجمله ای و آزمون استقلال کای دو صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان دادند که در محیط پویا، سازمانهایی که دارای فرهنگ سازنده هستند، از رویکرد استراتژیک آینده نگر تبعیت می کنند و سازمانهایی که دارای فرهنگ تابع – تدافعی هستند از رویکرد استراتژیک تحلیل گر پیروی  می کنند. همچنین در محیط پایدار، سازمانهایی که دارای فرهنگ سازنده هستند از رویکرد استراتژیک تدافعی تبعیت می کنند و سازمانهایی که دارای فرهنگ تابع – تدافعی هستند از رویکرد استراتژیک انفعالی پیروی می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing And Studying An Interactive Model Of Strategic Approach, Organizational Culture And Environment

چکیده [English]

Now a days our world is knowledge-based, complex, uncertain and excessively competitive. All these make one get familiar with the environment and organizational culture well so that he/she can stay in this competitive world. In this research, we attempted to study the interactive relation among strategy, organizational culture and environment. For this purpose, a Conceptual Model has been presented and four hypotheses have been set to test it. For testing the research hypotheses, three questionnaires composed of organizational strategy, constructive and passive/defensive organizational culture and stable and dynamic environment have been designed. All of the small and medium industrial organizations of Toos Industrial Estate make up the population. The gathered information is analyzed by using binominal and chi-square test. The result showed that in a dynamic environment, organizations that have constructive organizational culture follow prospector strategy, and organizations with passive/defensive organizational culture follow analyzer strategy. In the stable environment, organizations that have constructive organizational culture follow defender strategy and organizations that have passive/defensive organizational culture follow reactor strategy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Organizational Culture
  • Environment
  • Interactive Model
  • Small and Medium Companies