تدوین و تحلیل مولفه‌های برون‌سپاری در بخش دولتی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه بررسی و تحلیل مولفه‌های اصلی برون‌سپاری در بخش دولتی ایران صورت گرفته است. با بررسی مبانی نظری پژوهش و با مطالعه اسناد و مدارک مرتبط اقدام به تدوین و احصاء مولفه‌ها شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی می‌باشد و استراتژی آن پیمایشی بوده است. مولفه‌های مختلف بدست آمده از نقطه نظر خبرگان بررسی شده و نتیجه آنها تحلیل شده است. از بین مولفه‌های مختلف شامل کاهش هزینه، بهبود تمرکز کاری در سازمان، کسب قابلیت‌های کلاس جهانی و ... مدیریت بهتر کارویژه‌های سازمان به عنوان اصلی‌ترین معیار برون‌سپاری انجام شده است و مولفه‌هایی مانند پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نیز میانگین بالایی را به خود اختصاص داده‌اند. از بین موانع برون‌سپاری قوانین و مقررات دولتی با عنوان مهمترین مانع ارزیابی شده است. نهایتاً اولویت‌گذاری مولفه‌ها و موانع با ارائه توصیه‌های سیاستی در این حوزه صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها