ارزیابی عوامل مؤثر در عملکردهای اقتصادی و اجتماعی استان‌های کشور

نویسنده

چکیده

در چند سال گذشته استان‌های کشور به سطوح متفاوتی از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست یافته‌اند. در این مقاله با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها عملکرد نسبی هر یک از استان‌های کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این منظور با توجه به داده‌های موجود، سه نهاده (نسبت جرائم، بیکاری و بیسوادی) و سه ستاده (GDP، امید به زندگی و اشتغال) برای سال 1383 در نظر گرفته شده و از یک مدل CCR-DEA استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که 9 استان از 28 استان، درمقایسه با استان‌های دیگر کارآ بوده‌اند. علاوه بر این برای استان‌های ناکارا نشان داده می‌شود که در چه بخش‌هایی از نهاده‌ها و ستاده‌ها و به چه میزان از ناکارآمدی برخوردار بوده‌اند. ضمنا" اهداف مناسبی برای استان‌های ناکارآ تعیین شده است. برای رتبه‌بندی استان‌ها از مدل اندرسون پترسون و ماتریس کارآیی متقاطع استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که سه استان تهران، اصفهان و بوشهر در هر دو روش رتبه‌بندی بالاترین رتبه‌ها را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation Of Effective Factors On Social And Economical Performances Of Provinces In I.R. Of Iran

نویسنده [English]

  • A. Mohammadi

چکیده [English]

The provinces of I.R. of Iran have attained different levels of eco-nomical and social development in the past years. The main objective of this study is to use data envelopment analysis to examine the com-parative performance of provinces in I.R. of Iran. We applied an out-put-oriented DEA model based on data for three inputs (crimes ratio, unemployment percent and illiteracy) and three outputs (GDP, life ex-pectancy and employment). The findings based on 1383 data show that 9 out of 28 provinces are efficient. For each inefficient province, DEA identifies the sources and the level of inefficiency for each input and output. The efficient provinces are ranked using cross efficiency matrix and an output–oriented version of Andersen – Petersen's DEA model and the results are analyzed and compared. The results reveal that Tehran province, Esfahan province and Busher province have the highest rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • data envelopment analysis
  • Evaluating provinces
  • Ranking