رابطه بین تصمیم تولیدی سبک رهبری و هدف تولیدی نوآوری در استراتژی تولید رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

نویسندگان

چکیده

استراتژی تولید را تصمیمات ساختاری و زیرساختاری تولیدی که به شرکت در جهت رسیدن به اهداف تولیدی خاص یاری می‌رساند، تعریف می‌کنند. این مقاله تاثیر سبک رهبری به‌عنوان یک تصمیم زیرساختاری تولید را بر هدف تولیدی نوآوری بررسی می‌کند. برخی نویسندگان سبک رهبری را به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر نوآوری شرکت و بخش تولید دانسته‌اند اما هیچگاه آن مورد بررسی تجربی قرار نگرفته است. بنابراین، در این مطالعه رهبری تبادلی و تحول آفرین به‌عنوان سبک‌های متقابل رهبری و رهبری تبادلی و ابعاد رهبری تحول آفرین به‌عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر هدف تولیدی نوآوری درنظرگرفته شدند. پس از بررسی ادبیات، پرسشنامه ای جهت اندازه گیری متغیرها طراحی و روایی و پایائی آن مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ای از قطعه سازان اتومبیل در خراسان رضوی برای پیمایش به طریق تصادفی ساده انتخاب و بررسی در آنها انجام شد. سپس یک مدل معادلات ساختاری در محیط لیزرل برای آزمون فرضیه‌ها طراحی گردید. نتایج نشان داد که ابعاد ارتباط الهامی، رهبری پشتیبان و تصدیق شخصی از رهبری تحول آفرین تاثیر مثبت معنی داری روی هدف تولیدی نوآوری دارد، و رهبری تبادلی و ابعاد چشم انداز و تحریک هوشی از رهبری تحول آفرین تاثیر معنی داری بر نوآوری ندارند. در پایان، دلالتهای مدیریتی این نتایج مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها