الگوی هم‌جمعی متغیرهای اقتصاد کلان و بازار سهام ایران

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق  برآورد رابطه بین شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و مجموعه ای از متغیرهای اقتصاد کلان شامل، نرخ ارز، عرضه گسترده پول( )، شاخص قیمت مصرف کننده،  قیمت نفت و نرخ بهره اسمی بوده است. داده های مورد استفاده سریهای زمانی ماهانه از سال 1375 تا 1384 است.  تجــــزیه و تحلیل داده ها با مـــــدل خود رگرسیون برداری(VAR) و روش همجمعی جوهانسن- جوسیلیوس صورت گرفته است.  برای این منظور ابتدا پایایی داده ها با استفاده از آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF)  انجام شده است. سپس با تعیین مرتبه VAR و استخراج بردارهای همجمع، بردار بهینه با توجه به نظریه اقتصادی و سازگاری ضرایب متغیرها بدست آمده و در نتیجه رابطه متغیرها تعیین شده  است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بلند مدت بین شاخص کل قیمت سهام با عرضه گسترده پول( )، شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت نفت مثبت است، ولی رابطه بلند مدت بین شاخص کل قیمت سهام با نرخ ارز و نرخ بهره اسمی منفی بوده است. همچنین آثار شوک های توابع واکنش تحریک و تجزیه واریانس بررسی شد و معلوم شد که واکنش شاخص کل قیمت سهام به شوک های یک انحراف معیاری این متغیرها بسیار تدریجی و کند می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Co-integration Model of Macroeco-nomic Variables and Capital Market of Iran

نویسندگان [English]

  • M Yahyazadehfar
  • A Babaie

چکیده [English]

The purpose of this research is to determine the relationship between stock prices index of Tehran Stock Exchange and a set of macroeco-nomic variables including exchange rate, money supply (M2), con-sumer price index (CPI), oil price and nominal interest rate. The data used in this research are monthly time series of year 1375 to 1384. Analysis of the data was done using Vector Autoregressive (VAR) and Johansen - Juselius co-integration method.  To do this, firstly, the reliability of the data was tested using Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test. Then, by determining the power of VAR and ADF, the optimal vector was obtained.The results show that the long-term relationship among stock price in-dex, money supply (M2), consumer price index (CPI) and oil price are positive, but the long-term relationship among stock price index, ex-change rate and nominal interest rate are negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Stock Price Index
  • Macro-Economic Variables
  • Johansen and Juselius Approach