رهبری در تیمهای مجازی: پژوهشی درباره درجه مجازی‌بودن و رهبری تحول‌آفرین (مورد مطالعه: شرکت همکاران سیستم)

نویسندگان

چکیده

تغییرات سریع و روزافزون فناوری منجر به ایجاد پارادایم جدیدی در  کارها شده است. در این پارادایم، فعالیت‌های کاری در هر زمان، هر مکان، در فضای واقعی و یا در فضای مجازی قابل انجام و پیگیری می باشند. محیط مجازی و  فناوری های مختلف ارتباطی، زمینه جدیدی را برای رهبری و کار تیمی ایجاد کرده است. می توان گفت در این عصر هر مدیر نیاز دارد تا تاثیر شرایط محیط کاری مجازی را بر روی سبک رهبری خویش تحلیل کرده و خود را با آن مطابقت دهد. در این مقاله، پس از مرور ادبیات موضوع و پژوهش‌های گذشته، رابطه بین درجه مجازی بودن و رهبری تحول آفرین مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که با افزایش درجه مجازی بودن در تیم‌های کاری، برانگیختن پیروان برای انجام رفتار مناسب، ایجاد اطمینان و گسترش اعتماد و تاکید روی ارزش ها  پیچیده تر می شود. امید است یافته های این مطالعه و پیشنهادهای ارایه شده درآن، هم برای پژوهشگران آتی و هم برای رهبرانی که درصدد داشتن تیم هایی کارآمد در فضای کار مجازی می باشند، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Leadership in Virtual Teams: Rela-tionship between Virtualness and Transformational Leadership (a Case Study:Hamkaran System)

نویسندگان [English]

  • H Abed Jafari
  • L Habibi
  • S Nalchigar
  • N Seyyed Amiri

چکیده [English]

Rapid technological development has led to a new paradigm in work. Job related activities can now be conducted anytime, anywhere, in real situation or through technology. The virtual environment and its vari-ous communication technologies have created a new context for lea-dership and teamwork. In this era, each manager needs to analyze the impact of the virtual work arrangements on her or his own leadership style, and adapt accordingly. In this paper, after reviewing the litera-ture, we examined the relationship between the degree of virtualness and transformational leadership. Results indicate that as the degree of virtualness increases, motivating followers to show appropriate beha-vior, building confidence, developing trust, and emphasizing values become more complex. Findings of this study are useful for both re-searchers and team leaders who intend to have effective teams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Team
  • Transformational Leadership
  • e-Leadership