تحلیل مدیریت ریسک عملیاتی نظام بانکداری الکترونیک با استفاده از رویکرد خودارزیابی (جامعه مطالعه، یک بانک دولتی )

نویسندگان

چکیده

ریسک عملیاتی ازجمله مهمترین ریسک‌های شناخته شده در عرصه فعالیت‌های بانکی  می‌باشد. گسترش بازارهای مالی، ظهور تکنولوژی‌های نو و جهانی شدن مؤسسات مالی بر اهمیت این ریسک افزوده است. مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی به منظور کنترل و کمینه کردن ریسک عملیاتی باید ضمن درنظر گرفتن عوامل مؤثر بر این نوع ریسک، سیاستها و رویه‌های کنترلی مناسبی اتخاذ کرده و در دوره‌های زمانی مشخص آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند. در این پژوهش با درنظر گرفتن عوامل مؤثر بر ریسک عملیاتی در نظام بانکداری الکترونیک بانک‌های دولتی ایران و با استفاده از رویکرد خودارزیابی به تحلیل مدیریت ریسک عملیاتی یک بانک دولتی در زمینه فعالیت‌های بانکداری الکترونیک پرداخته شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش آزمون t تک متغیره بوده و نتایج بیانگر این بوده است که مدیریت ریسک عملیاتی در حوزه فعالیت‌های بانکداری الکترونیک در بانک مورد مطالعه از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نمی‌باشد. در پایان راهکارهایی به منظور ارتقاء سطح مدیریت ریسک عملیاتی در بانک مذکور ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

E-banking Operational Risk Man-agement Analysis by Self Assessment Approach (A Case Study: a State Bank)

نویسندگان [English]

  • S Safari
  • R Soleimani

چکیده [English]

Operational risk is one of the most important risks ever known in banking scope. Financial market expansion, emergence of new tech-nologies and financial agencies' globalization adds to the significance of this kind of risk. Bank's and financial institute's managers should apply appropriate control procedures and policies, meanwhile assessing them in every period. This research analyzes one of Iran's state bank's electronic transactions by self assessment approach. Statistic tests in this research are T-test and Friedman test. The results show that operational risk management policy in this bank's e-banking scope is unsuitable. Finally, some guidelines were offered to improve risk management level.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational Risk
  • Electronic Banking
  • Risk Management
  • Self Assessment Approach