بررسی اثر TOM و اثر نیمه اول و دوم هر ماه بر روی بازدهی و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به بررسی یکی از جدیدترین مباحث مدیریت مالی یعنی دانش مالی رفتاری  که به رفتار شناسی بازار سرمایه و مطالعه جنبه های رفتاری و روانشناسی بازار سرمایه می پردازد، اختصاص دارد. در این حیطه یکی از مباحث جالب،  "اثرات تقویمی"  می باشد که توجه خود را به ناهمسانی های رفتار و عملکرد بازار در اوقات مختلف روز، هفته، ماه و سال معطوف می دارد. در این تحقیق وجود  بی نظمی غیرعادی در الگوی درون ماه در بازدهی شاخص مورد بررسی قرار می گیرد. به نظر می رسد سهام در شروع و طول نیمه اول هر ماه بازدهی مثبت داشته باشند و بازدهی منفی یا کمتر از میانگین در نیمه دوم هر ماه داشته باشند. به علاوه اثر  TOM  به عنوان نوعی از اثرات یا بی نظمی های تقویمی، معتقد است قسمت عمده بازدهی در هر ماه، در روزهای حول تغییر ماه (مثلا 1- تا 4+ یا 2- تا 3+ یا 1- تا 3+) ایجاد می شود. و بقیه روزهای ماه نقش کوچکی در فرآیند ایجاد بازده کل ماه دارند.جامعه مورد بررسی این تحقیق، بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه این تحقیق شامل "شاخص کل" و "شاخص بازده نقدی و قیمت" است. در این تحقیق با استفاده از تست t و تست F، اثر نیمه اول و دوم هر ماه بر روی بازدهی و حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفته است و اثر TOM به وسیله روش رگرسیون و معنی داری ضریب بتا مورد آزمون قرار گرفته است. در واقع این تحقیق به بررسی وجود اثر درون ماه در بورس اوراق بهادار تهران در قالب سه فرضیه اصلی می پردازد با توجه به نتایج آزمون فرضیات سه گانه، در بورس اوراق بهادار تهران، مشابه برخی دیگر از بورس های جهان و از طرفی برخلاف بسیاری دیگر از بورس های دنیا، اثر درون ماه  مشاهده نمی گردد. بنابراین با یک استراتژی معاملاتی بر اساس اطلاعات تاریخی، بازده اضافی کسب کرد. در واقع نمی توان با استفاده از یک استراتژی ساده مثلا خرید در ابتدای آخرین روز ماه معاملاتی قبل و فروش در چهارمین روز معاملاتی ماه آتی (خرید و نگهداری در دوره TOM) یا مثلا  استراتژی خرید و نگهداری در نیمه اول ماه معاملاتی بازدهی اضافی کسب کرد. یا نمی توان با شکستن ماه معاملاتی به نیمه اول و دوم یا روزهای TOM و  ROM به بازدهی اضافی دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Tom (Turn of the Month) and the Rom (Rest of the Month) Effect on the Return and the Size of Stock Transactions in Tehran Stock Ex-change Market

نویسندگان [English]

  • S.J Sadeghi Sharif
  • N.S Shobeiry

چکیده [English]

Several anomalies have been documented indicating that capital markets do not behave as rational as “modern portfolio theory” states in other words a set of emotional, psychological and irrational behaviors are common in capital markets. Several tests have been conducted to address this issue. A large number of these tests have justified the effect of behavioral factors on securities prices. On the basis of these results, the foundations of “Efficient Market Hypothesis” (EMH) can be questioned. Results opposing market efficiency led to a new paradigm called “behavioral finance” (vs. modern finance). Believing the flaws of current models which have a perfect rational basis, the new paradigm was to enrich financial models using psychology and decision-making sciences.         This research addresses the most recent fields in finance – behavioral finance. Behavioral finance discusses capital market behaviorology and its behavioral and psychological aspects. One of the most interesting issues in this field is “calendar effects” which focuses on market anomalies and market performances in different times during a day, week, month and year. In this research we try to discuss the existence of abnormal anomalies in within-the-month patterns of index returns. Stock returns are expected to experience a positive return in the beginning and the first half of the month, and a negative or below average return in the second half. In addition, regarding TOM effect as a calendar effect or calendar anomaly, it can be stated that the main part of each month's return is achieved on days around the beginning of a month (e.g. -1 to +4 or -2 to +3 or -1 to +3) and rest–of–the–month contribution is negligible.      In this research, we use Tehran Security Exchange as the population. Our sample includes two indexes of Tehran Security Exchange called TEPIX and TEDPIX. The effect of the first and second half of a month on returns and trades volume has been examined using t and F statistics, Regression and beta coefficient significance have been used to examine TOM effect. In fact, this research discusses the existence of within-the-month effect in Tehran Security Exchange through three hypotheses. Our results do not show within-the-month effect in Tehran Security Exchange. Consequently, one can not earn excess return through a trading strategy based on historical data. In fact, one can not earn excess return applying a simple strategy e.g. buying a stock at the beginning of the last working day in a given month and selling it on the fourth working day of the next month (buying and selling during TOM), or can not earn excess return by buy-and-hold strategy in the first half of the month, or can not record excess return by dividing trading month into first and second half or TOM and ROM days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irregularity
  • Behavioral Finance
  • Calendar Effect
  • TOM Effect
  • ROM Effect
  • Within-The-Month Effect
  • Efficient Market Hypothesis