مدل تحلیل رابطه خصوصیات شغل و خلاقیت

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین خصوصیات شغل و خلاقیت انجام پذیرفت. برای نیل به این هدف، موضوع تحقیق بر اساس ادبیات خلاقیت در سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن دست یابی به مدل مفهومی تحقیق بود. این مدل دربردارنده پنج متغیر خلاقیت، پیچیدگی، آزادی، بازخور و هویت شغلی است. بر اساس مدل مفهومی تحقیق، پرسشنامه سنجش و اندازه گیری متغیرها، تهیه و تنظیم شد. پرسشنامه مذکور میان افراد نمونه توزیع، تکمیل و جمع آوری شد. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار لیزرل بر محور فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج حاصله بیانگر آن است که متغیر هویت شغلی به طور مستقیم و متغیرهای پیچیدگی، بازخور و آزادی تواما به طور مستقیم و غیر مستقیم در شکل گیری خلاقیت، موثرند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model for Analyzing the Relation between Creativity and Job Charac-teristics

نویسنده [English]

  • M Sadeghi mal amiri

چکیده [English]

This research Studies the relation between Job characteristics and creativity. To achieve this goal, after studying the creativity literature in organizations, we presented a conceptual model based on the mentioned literature which contained five variables: creativity, complexity, autonomy, feedback, and job identity. On the basis of the research's conceptual model, the questionnaire measuring the variables was composed. The questionnaire was distributed among the sample, completed by them and then the data was gathered. With the help of software named LISREL8.5, the obtained data was analyzed according to the research hypothesis. The results showed that job identity directly, and complexity, feedback and autonomy both directly & indirectly affect creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Job Characteristics
  • Complexity
  • Feedback
  • Autonomy
  • Job Identity