رتبه بندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی و بررسی رابطه آن با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

  اهمیت اطلاعات در پیش بینی بازده سهام، محققان را بر آن داشته تا به دنبال متغیرها و شاخص هایی باشند که ارتباط معنی دار با بازده سهام دارند. این اطلاعات می تواند به دو دسته اطلاعات مالی که قابل استخراج از صورت های مالی بوده و اطلاعات غیر مالی تقسیم شود. نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در این زمینه تایید می کند که اطلاعات مالی و غیر مالی هر دو بر بازده سهام موثر هستند.   هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین اطلاعات حسابداری و بازده سهام برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1384 می باشد. فنون آماری استفاده شده در این تحقیق شامل تحلیل همبستگی و رگرسیون است. در این تحقیق یک نمره ترکیبی مالی برای پوشش چهار ویژگی مهم شرکت یعنی سودآوری، کارایی عملیاتی، نقدینگی و سودهای تقسیمی و اهرم ها طراحی شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین همبستگی نمره ترکیبی با بازده یک سال بعد می باشد. همچنین رابطه معنی داری بین این نمره و سایر سطوح بازده مورد استفاده در این پژوهش وجود دارد. همچنین شرکت های موفق (با نمره ترکیبی بالا) بازده بیشتری نسبت به شرکت های نا موفق (با نمره ترکیبی پایین) کسب کردند. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که شدت رابطه بین بازده یک سال بعد و نمره ترکیبی از شدت رابطه بین بازده یک سال بعد و بازده سال جاری بیشتر است بدین ترتیب نمره ترکیبی قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری برای بازده آتی در مقایسه با بازده جاری دارد. اما بطورکلی دو متغیر نمره ترکیبی و بازده سال جاری می توانند 10.5 درصد تغییرات بازده سال بعد را توجیه نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking of Firms by means of Financial Variables and Examination of its Relation with Stock Returns in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • K Mehrani
  • A Tahriri

چکیده [English]

The importance of information in the field of stock returns predictions has promoted many researchers to follow and find the variables and the indexes which have significant relationship with stock returns. This information can be divided into two separate categories of financial and non-financial information. The final results obtained from several researches in this area confirm that both financial and non-financial information have important effects on stock returns.This research examines the relationship between the accounting information and stock returns for companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2001 to 2006. The statistical techniques used in this paper are Correlation Analysis and Regression. We construct a financial score, covering the four important dimensions of companies including profitability, operating efficiency, liquidity and financial policy. Our financial score exhibits a strong correlation with market returns in the following fiscal year. Furthermore, there are significant correlations between this score and market returns in different periods. But there are no significant changes in strength and weakness of these relationships when the holding period is lagged. Furthermore, the successful firms (the firms with maximum financial score) earned more return compared to the unsuccessful firms (the firms with minimum financial score). Moreover, the results show that the strength of correlation between the financial score and the following market return is more than the strength of correlation between the current market return and the following market return. Therefore, our financial score has more predictive power for predicting the following period’s return compared to current period return. In general, the financial score and the current period return can justify 10.5 percent of change in the following period’s returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fundamental analysis
  • Fundamental Signals
  • Stock Returns
  • F-Score
  • Financial Statement