بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت‌های کوچک و متوسط

نویسندگان

چکیده

امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیر قابل پیش بینی در عرصه کسب و کار ، سازمان‌ها بمنظور کسب مزایای رقابتی در دستیابی به اهداف سازمانی و موفقیت در کسب و کار، باید چابک عمل نمایند. این قابلیت به سازمان‌ها کمک می‌کند تا تغییرات غیر قابل پیش بینی را بمنظور دستیابی به موقعیت بهتر در بازار رقابتی و بهبود چرخه زمانی در فعالیت‌های مدیریتی، کشف کرده و به آن پاسخ دهند. چابکی عبارتست از مجموعه توانمندی‌ها و شایستگی‌ها که باعث بقا و پیشرفت سازمان در  محیط کسب و کار می‌شود. در این  مقاله با توجه به مدل‌های  مفهومی چابکی، پرسشنامه‌ای طراحی و بمنظور تعیین سطح چابکی شرکت‌ها،  میان شرکت-های کوچک و متوسط (SME) توزیع گشته است. پس از دسته‌بندی شرکت‌ها در سه سطح چابک، نیمه چابک و غیر چابک، نقش فناوری اطلاعات بر چابکی با توجه به پرسشنامه ارسال شده برای مدیران شرکت‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات نقش مهمی را در چابک نمودن این شرکت‌ها ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Impact of Information Technology on SMEs’ Agility

نویسندگان [English]

  • M Fathian
  • A Sheikh

چکیده [English]

Due to unexpected changes in today's business world, companies should be agile to exploit the best opportunities. This capability helps them to explore, adapt and respond to the unanticipated changes to get a better place in the competitive market. Agility is a set of capabilities and competencies that an organization needs in order to thrive and prosper in a continuously changing business environment. This paper aims to study the effect of Information Technology (IT) on the agility of Small and Medium Enterprises (SMEs). The research consists of two questionnaires. The first one is designed and distributed among the considered SMEs to assess the agility of them. Then the SMEs were categorized into three groups: agile, semi-agile and non-agile. The role of IT in these enterprises was tested by the second questionnaire which is distributed among the managers of these organizations. The statistical findings show that Information Technology has a key role in the agility of SMEs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Information Technology
  • Agile Organization
  • SMES