رابطه بین معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان

نویسندگان

چکیده

  هدف اساسی انجام این پژوهش، مطالعه ای پیمایشی در خصوص رابطه معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان است. بدین منظور پرسشنامه استانداردی با آلفای کرونباخ 87/0 برای معنویت در کار و آلفای کرونباخ 82/0 برای توانمندسازی کارکنان میان 251 نفر از کارکنان ستاد مرکزی شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی ایران در تهران توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در قالب آزمون آماری همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی معنادار و مثبت (با ضریب همبستگی 739/0) میان معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Workplace Spirituality and Employees’ Empowerment

نویسندگان [English]

  • A.H Faghihi
  • H Zare Matin
  • G.R Jandaghi
  • S.M Musavi

چکیده [English]

This study attempts to investigate the relationship between workplace spirituality and employees’ empowerment since an important question in the field of workplace spirituality concerns with the relationship between this structure and employee empowerment. The present study assesses the validity and reliability of the used measures, and discusses the results of the analysis which indicates that each of the three dimensions of spirituality has a significant relationship with empowerment of employees examined. While acknowledging that spirituality at work is an abstract concept, this study attempts to provide some empirical support for the positive association between workplace spirituality and employees’ empowerment. The paper concludes a number of implications and research directions for both academics and business managers, including the need to investigate the comprehensive impact of spirituality at work on individuals and organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employees’ Empowerment
  • Workplace Spirituality
  • Meaningful Work
  • Sense of Community
  • Alignment with the Organization’s Values