بررسی اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی " تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان، در شرکت ملی صنایع پتروشیمی"، انجام شده است. جامعه آماری تحقیق(N) شامل 505 نفر بوده که با استفاده از فرمول جامعه محدود نمونه ای(n) به حجم 177 نفر برآورد شد. از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده گردید. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با بهره گیری از روش رگرسیون چند متغیره گام به گام، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که "پذیرش فناوری اطلاعات" (استفاده حقیقی از اطلاعات) اثر قابل توجهی بر "چابکی سازمان" دارد. همچنین از میان سه متغیر بیرونی یعنی "تجربه استفاده کننده، حمایت سازمانی و کیفیت اطلاعات"؛ اثر تجربه استفاده‌کننده بر برداشت ذهنی کارکنان در مورد سهولت استفاده و سودمندی فناوری اطلاعات؛ بیش از دو متغیر دیگر یعنی "حمایت سازمانی و کیفیت اطلاعات" بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying The Effect Of Accepting Information Technology On Organizational Agility

نویسندگان [English]

  • A.R Beyginia
  • S.M Alvani
  • A Golshan

چکیده [English]

This research is performed to answer the question “whether the acceptance of information technology influences organizational agility in national petrochemical industries corporation?” The statistical population was 505 persons. Using the "restricted population formula", the number of sample was determined to be 177 persons. After insuring its reliability and validity, a questionnaire was used to collect data. The collected data was analyzed step by step with SPSS software and by multiple regression model. The results show that acceptance of information technology has an important impact on organization’s agility. Also, among 3 external variables i.e. "user experience", "organizational support" and "informational quality", the impact of user experience on employee's perception of "ease of use" and "usefulness of information technology" was greater than the two others. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Acceptance of Information Technology
  • National Petrochemical Industries Corporation