بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تعالی سازمانی

نویسندگان

چکیده

تعالی سازمانی چند سالی است جایگاه مناسبی در میان سازمان‌های کشورمان پیدا کرده است، از استانداردهای قوی و برتر مدیریت در صحنه جهانی بشمار می‌رود. تعهد سازمانی نیز یکی از ویژگی‌های تعالی سازمانی می‌باشد. افزایش تعهد کارکنان نسبت به وظایفشان، مستقیمأ بر رضایت مشتریان از خدمات و محصولات تأثیرگذاشته و باعث افزایش سهم بازار، افزایش سود و در نتیجه موجب رشد، توسعه و تعالی سازمان می-گردد. در تحقیق حاضر سعی شده است تعالی و تعهد سازمانی از نظر دیدگاههای مختلف مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تعالی سازمانی و نیز تشخیص مرتبط‌ترین بعد تعهد سازمانی با تعالی سازمانی پی‌ریزی شده است. قلمرو مکانی تحقیق حاضر، کلیه سازمان‌های استان آذربایجان‌شرقی یا شعب و نمایندگی آنها در سطح استان  که در سال 1387 در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی ایران حضور داشته‏اند، می‏باشد و از روش های آماری تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و چندگانه، همبستگی کانونی و آزمون فریدمن و آمارهای توصیفی چون جداول فراوانی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین تعهد عاطفی و تعالی سازمانی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. در حالیکه بین تعهد مستمر و تعهد هنجاری با تعالی سازمانی ارتباطی مشاهده نشد. بر اساس یافته‌های بدست آمده از تحقیق، پیشنهاد می‌شود، مدیرانی که مدل‌های تعالی سازمانی را جهت شناسایی نقاط قوت و نواحی نیازمند بهبود در سازمان بکار می‌گیرند‌، در تدوین برنامه‌ها و طراحی سیستم‌های مدیریت کیفیت، متغیرهای مرتبط با تعهد عاطفی و عوامل تأثیرگذار بر آن را همچون متغیرهای مدل‌های تعالی مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of the Relationship between Organizational Commitment and Business Excellence

نویسندگان [English]

  • S Safari
  • A.R Beyginia
  • M Rashidi Fard

چکیده [English]

For several years, business excellence has had an appropriate place in our country’s organizations and has been one of the management's prominent and powerful standards in the world. Also, organizational commitment is one of the business excellence factors. Increase in employees’ commitment to their duties has a direct effect on customers’ satisfaction of services and products, therefore it causes increase in market share and profit and consequently causes development and business excellence.In this research, organizational commitment and business excellence was studied and surveyed from different viewpoints. Also this research surveys the relationship between organizational commitment and business excellence and determines the most related dimensions of them. Geographic place of this research is organizations of Eastern Azerbaijan province or their branches in the province that has attended Iran National Productivity and Excellence Award in 1387. The collected data was analyzed by SPSS software and Pearson, Freidman, Linear and Multiple regressions, Canonical correlation and other helpful tests. The results show that there is a direct relationship between affective commitment and business excellence but there is no relationship between normative and continuous commitment and business excellence. Based on the results, it is suggested that those managers who apply excellence models to their organizations should attend to variables related to affective commitments as well as excellence model's criteria in formulating programs and designing quality managements systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Management
  • Organizational commitment
  • Business excellence
  • European Foundation for Quality Management (EFQM)
  • Iran National Productivity and Excellence Award