تأثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر هویت سازمانی آنان

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تأثیر ادراک افراد از رعایت عدالت سازمانی بر هویت سازمانی آنان، بررسی شده است. برای سنجش عدالت سازمانی سه بعد عدالت توزیعی، رویه‌ای و مراوده‌ای مورد نظر قرار گرفته و برای  سنجش هویت سازمانی عوامل عضویت، وفاداری و شباهت لحاظ گردیده است که بعد از تحلیل داده‌ها و انجام تحلیل عاملی، ابعاد هویت سازمانی در هم ادغام شده و به دو بعد عضویت و وفاداری کاهش یافتند. روش تحقیق در این پژوهش،  توصیفی از نوع همبستگی است و از لحاظ زمانی یک تحقیق مقطعی به حساب می آید. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان سه دانشگاه معتبر تهران، علامه ‌طباطبایی و تربیت مدرس تشکیل می‌دهند و داده‌های این تحقیق توسط پرسشنامه جمع آوری شده است. همچنین برای بررسی تأثیر ادراک افراد از رعایت عدالت سازمانی بر هویت سازمانی آنان از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدالت سازمانی بر هویت کارکنان تأثیر گذار است. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در این سه دانشگاه، عدالت و هر سه بعد آن یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت مراوده‌ای از وضعیت نامطلوبی برخوردارند، هویت سازمانی و بعد وفاداری دارای وضعیت متوسطی هستند و عامل عضویت وضعیت مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Influence of Employees’ Perception of Organizational Justice on their Organizational Identification

نویسندگان [English]

  • T Amirkhani
  • A Aghaz

چکیده [English]

In this article, the effect of perception of employees from organizational justice on their organizational identification has been examined. Distributive justice, procedural justice and interactional justice have been considered for measuring organizational justice. Membership, similarity and loyalty have been considered for measuring organizational identification. After factor analysis, factors of organizational identification have been decreased and two factors (membership and loyalty) have been selected. The samples of this survey have been selected from Tehran, Allameh Tabataba’i and Tarbiat Modarres universities. To collect data, questionnaires were used. Results show that organizational justice impacts on organizational identification. Also, justice and its factors are in unfavorable status, organizational identification and loyalty are in average status and membership is in the favorable status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • Distributive Justice
  • Procedural Justice
  • Interactional Justice
  • Organizational Identification