رتبه‌بندی دانشگاه‌های منتخب بر اساس زیرساخت‌های مدیریت دانش

نویسندگان

چکیده

در مورد رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و اینکه رتبه‌بندی باید چگونه انجام شود، توافق نظر چندانی وجود ندارد و بسیاری اعتقاد دارند که رتبه‌بندی باعث رقابت ناسالم بین دانشگاه‌ها شده و دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند فعالیت خود را بر اساس معیارهای رتبه‌بندی تنظیم نمایند؛ تا از این طریق بتوانند رتبه خود را بالا نگه دارند. در مقابل بعضی از صاحبنظران دیدگاه مقابلی را مطرح می‌نمایند و اظهار می‌دارند که رتبه‌بندی باعث بهبود کیفیت مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها خواهد شد. در این مقاله که حاصل یک طرح پژوهشی است، دانشگاه‌های مازندران، گیلان، تهران، تربیت مدرس و فردوسی بر اساس  زیرساخت‌های مدیریت دانش رتبه‌بندی شدند. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده سهمیه‌ای بین 346 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مورد مطالعه توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS16 و LISREL8.5 صورت گرفته‌است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که رتبه‌بندی کلی دانشگاه‌های منتخب بر اساس زیرساختهای مدیریت دانش به ترتیب زیر می‌باشد: 1- دانشگاه فردوسی، 2- دانشگاه تربیت مدرس، 3- دانشگاه تهران، 4- دانشگاه گیلان و 5- دانشگاه مازندران

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking of Selected Universities based on Infrastructures of Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • E Niyazi
  • A Abounori

چکیده [English]

About the rankings of universities and how that ranking should be done, there is little consensus, and many believe that ranking cause unhealthy competition between universities. Universities work so that their activities are ranked according to the criteria set, to be able to keep up in rank. In contrast, some experts have suggested an opposite view, saying that the ranking improves the quality of higher education institutions and universities. This article is the result of a research project in which Mazandaran, Gilan, Tehran, Tarbiat Modarres and Ferdowsi Universities were ranked based on knowledge management infrastructures. The statistical society includes all the members of departments of selected universities. Employing a classified random sampling, the data was collected through the distribution of a questionnaire among 346 persons of the academic staffs of selected universities. SPSS16.0 and LISREL8.5 are used for statistical analysis. The results of research show that the overall ranking of selected universities based on the infrastructures of knowledge management is as follows: 1. Ferdowsi University, 2. Tarbiat Modares University, 3. Tehran University, 4. Guilan University and 5. Mazndaran University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Infrastructures of Knowledge Management
  • Linear Structural Relationship Analysis