بررسی تاثیر اجرای نظام پیشنهادها بر یادگیری سازمانی

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله مطالعه تاثیر اجرای سیستم پیشنهادات روی سه جنبه اصلی یادگیری سازمانی یعنی کسب دانش، توزیع دانش و بکارگیری دانش است . چون یادگیری سازمانی اهمیت زیادی در سازمان های دانش محور پیدا کرده است. لذا مدیران مایل هستند بدانند کدام روش ها و سیستم های مدیریتی ، یادگیری سازمانی را در سازمان هایشان تسهیل می نماید. ما در حال ورود به عصری هستیم که بکارگیری دانش، عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده و تولید  ثروت  است. بنابراین مدیران به شدت علاقه مند کشف روش ها و سیستم های مدیریتی موثری هستند که حداکثر ارزش افزوده از دانش را ایجاد می کند .شرکت هایی که سیستم پیشنهاد اثر بخشی داشته اند، دریافته اند که کارکنان ایده های بزرگی دارند که می تواند موجب کاهش هزینه ، افزایش درآمد، بهبود کارایی یا کیفیت بهتر محصول گردد. با در نظر گرفتن تاثیرات قابل ملاحظه سیستم پیشنهادات روی جنبه های مختلف  سازمان و با توجه به اهمیت یادگیری سازمانی  به عنوان فرایند ایجاد ارزش افزود، از دانش در سه مرحله  "کسب دانش" و "توزیع دانش" و " بکارگیری دانش" ، تصمیم گرفتیم ، تاثیر سیستم پیشنهادات روی یادگیری سازمانی را ارزیابی نماییم . بنابراین شرکت پترو شیمی شهید تند گویان که سیستم پیشنهادات آن توسط شرکت TUV-Nord  آلمان "تایید" گردیده، برای مطالعه انتخاب شد. این شرکت 28000 پیشنهاد را در کمتر از 4 سال راه اندازی سیستم توسط کارکنان خود دریافت کرده است که شاخص خوبی برای اجرای سیستم پیشنهادات محسوب می شود. در این بررسی از روش آماری " مدل معادلات ساختاری"  استفاده شده که نرم افزار اصلی برای این منظور LISREL 8.53  بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق به طور خلاصه در زیر می آید .تاثیرات مستقیم سیستم پیشنهادات روی بهبود مستمر، 68/0، روی توانایی حل مساله 72/0، روی تعهدات سازمانی 52/0، روی کسب دانش 57/0، روی توزیع دانش 66/0، روی بکارگیری دانش 63/0، و جمع تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم سیستم پیشنهادات روی کسب دانش 60/0، روی توزیع دانش 70/0 و  روی بکارگیری دانش 68/0 و روی یادگیری سازمانی 66/0 بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Suggestions Sys-tem on Organizational Learning (Case study: Shahid Tondgooyan Petrochem-ical Co. (S.T.P.C))

نویسندگان [English]

  • M Madhoshi
  • A Batman Ghlich

چکیده [English]

The purpose of this paper is to study of the casual effect of implementing sug-gestions system on three major aspects of organizational learning known as knowledge acquisition, knowledge distribution and knowledge utilization. Since organizational learning is becoming more important in the world of knowledge-based businesses, managers are more interested to know which management systems & procedures make organizational learning easier in their companies. We are entering to an era that application of knowledge is the main factor to create added-value & wealth for organizations. Therefore, mangers are strongly interested in discovering effective methods and management systems that create maximum added-value from knowledge “. Companies that set up effective suggestion systems are finding that employees have great ideas that can lower costs, increase revenues, improve efficiency, or produce greater quality. Considering the remarkable influence of “suggestions system” on various as-pects of organization and considering the importance of “organizational learn-ing” as the process of creating added value from knowledge in three steps of “knowledge acquisition”, “knowledge distribution” and “knowledge utiliza-tion”, we decided to “evaluate the effect of suggestions system on organizational learning”. Therefore, the case study was Shahid Tondgooyan PetroChemistry (STPC) company which its suggestions system is certified by Tuv-Nord. The company has been received 28000 suggestions by the employees in less than 4 years of implementing suggestions system that indicates good perform of suggestions system. “Structural equation modeling” (SEM) is the statistical method used in this study and the main software for this purpose has been Lisrel 8.53. In summary, the results of study are as follows:The direct casual effect of suggestions system on continuous improvement was 0.680, on problem solving ability 0.720, on organizational commitment 0.520, on knowledge acquisition 0.57, on knowledge distribution 0.66, and on knowledge utilization 0.63.Sum of direct & indirect casual effects of suggestions system is as follow: on knowledge acquisition it is 0.605, on knowledge distribution 0.700, on knowledge utilization 0.682, and on organizational learning 0.66.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suggestions system
  • Organizational Learning
  • Knowledge acquisition
  • Knowledge distribution
  • Knowledge utilization