اثر اینترنت برکسب مزیت رقابتی (مطالعه تحقیقی پیرامون دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر تهران)

نویسندگان

چکیده

با توجه به ماهیت صنعت گردشگری، که فعالیت در آن مستلزم رقابت با بنگاه و مقاصد گردشگری در سراسر دنیا است، دفاتر خدمات مسافرتی اگر بخواهند به جذب گردشگران بین الملی اقدام نمایند راه حلی جز کسب مزیت رقابتی نمی توانند داشته باشند. با ظهور اینترنت الفبای رقابت و شرایط کسب مزیت رقابتی به طور بنیانی تغییر یافته است. صنعت گردشگری خود نیز به شدت به اینترنت و فن آوری اطلاعات وابسته است. در این پژوهش دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران که به جذب گردشگر از کشورهای آلمان و فرانسه می پردازند مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که استفاده از اینترنت در راستای کسب مزیت رقابتی از طریق زنجیره ارزش شکل می گیرد، در این پژوهش 44 مولفه اصلی در قالب 8 شاخص که استفاده های مختلف از اینترنت در زنجیره ارزش را شامل می شود طی دوره زمانی آبان 1385 لغایت تیر ماه 1386 با بهره گیری از یک مدل مورد آزمون قرار گرفته است. روش شناسی مورد استفاده در این پژوهش مطالعه موردی می باشد و جهت جمع آوری داده ها از اطلاعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. روایی پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان و پایای آن بر اساس آزمون آلفای کرونباخ بدست آمده است.جهت آزمون مولفه ها و شاخص ها  مدل از آزمون رتبه علامتدار ویلکاکسون استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین استفاده از اینترنت در زنجیره ارزش دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران که در زمینه تورهای ورودی از ‏کشورهای آلمان و فرانسه فعالیت می‌کنند و کسب مزیت رقابتی از طریق هر سه راهبرد(ارزان فروشی،تمایز،تمرکز) ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internet impact on achieving competi-tive advantage (Case study: travel and tour agencies of Tehran)

نویسندگان [English]

  • M.R Farzin
  • Y Shirmohammadi

چکیده [English]

Considering the nature of tourism, which working in it demands competing with all tour and travel agencies in the world, it is vital for travel agencies to achieve competitive advantage if they want to attract international tourists. In one hand, emergence of internet dramatically has changed competitive-ness advantage acquisition, and on the other hand, tourism industry is highly dependent to internet and information technology. In this research we study travel agencies of Tehran which their target market is German and French tourist. Since application of internet is done toward acquisition of competi-tiveness advantage through value chain, in this research 44 main components in form of 8 indexes, which include different usages of internet in value chain, are tested by a model from to. Case study is the methodology. Field and research information was used for data gathering. Reliability of ques-tionnaire in this research is obtained by experts' opinion and its validity is achieved by Chronbach Alpha. For testing components and indexes we used Willcoxcon test. The results of this study showed that there is a relation be-tween use of internet in value chain in Tehran travel agencies, which are ac-tive in attraction of German and French tourists, and competitive advantage acquisition through three strategies (cheap wholesale, differentiation, and concentration) has great effect to achieve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Competteive advantage
  • Travel agency