اولویت‌بندی راهبرد‌ها در تجارت الکترونیکی (در سایت‌های تخفیف اینترنتی در ایران)

نویسندگان

چکیده

امروزه، کسب‌وکارهای الکترونیکی مانند، فروشگاه‌های الکترونیکی، سایت‌های تخفیف اینترنتی، به‌طور فزآینده‌ای رو به افزایش هستد. این کسب‌و‌کارها برای ارضای نیازها و خواسته‌های مشتریان  خود و تدوین بهتر راهبرد‌های  بازاریا بی خود نیازمند انتخاب راهبردها‌یی از بین راهبردهای تدوین‌شده در این حوزه هستند. این تحقیق اشاره به  شش راهبرد اصلی در حوزه‌ی تجارت الکترونیکی دارد و در قالب چهار پرسشنامه که توسط محقق  تهیه و تنظیم‌شده و در اختیار خبرگان سایت‌های تخفیف اینترنتی قرار‌گرفته‌است. آنگاه با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM)، یک بار با رویکرد غیرترکیبی TOPSIS و بار دیگر با رویکرد ترکیبی D-ANP,VIKOR به اولویت بندی راهبردها پرداخته و همچنین برای بررسی اینکه بین دو رویکرد غیرترکیبی TOPSIS و ترکیبی VIKOR تفاوت معنادار وجود‌دارد از آزمون فرض من-ویتنی استفاده‌شده‌است. نتیجه این اولویت‌بندی‌ها متفاوت بود و دلالت بر آن داشت که با  تکنیک TOPSIS، راهبرد  توسعه محصول- بازار و با تکنیک D-ANP,VIKOR، راهبرد  بازاریابی خرید الکترونیک، حائز رتبه اول شدند. اهمیت تحقیق در بکارگیری رویکرد ترکیبی D-ANP  به‌جای ANP و DEMATEL است که توانست حجم بسیار بالایی از سوالات از خبرگان را کاهش‌دهد و از ماتریس روابط داخلی وزن ها به‌عنوان سوپر‌ماتریس  ANPبرای وزن‌دهی استفاده‌شود. درنهایت مشخص‌شد که بین دو رویکرد غیرترکیبی TOPSIS و ترکیبی VIKOR تفاوت معنادار وجود‌دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritization of Strategies in Electronic Commerce (in Iranian Internet Discount Offering Websites)

نویسندگان [English]

  • N. Hamidi
  • A. Rahchamani
  • S. Mortazavi

چکیده [English]

Nowadays electronic businesses such as electronic shops and internet discount offering websites are increasing. These businesses require selecting some strate-gies among provided strategies in this field in order to meet their customers’ needs and for better preparation of their marketing strategies. This study surveys six main strategies in the field of electronic commerce in four questionnaires provided by researcher and presented to discount websites experts. Then the strategies were prioritized through MCDM methods, once with TOPSIS method and once again with D-ANP , VIKOR, and also Mann-Whitney test was used to survey if there is significant difference between TOPSIS and VIKOR. The results for these prioritizations were different and indicated that product-market development and electronic purchase marketing strategies were prioritized as the first one by respectively TOPSIS and D-ANP, VIKOR. The importance of this study is application of D-ANP approach instead of ANP and DEMATEL which reduced a large number of experts’ questions and weights internal relations ma-trix was used as ANP super matrix for weighting. Finally, it was indicated that there is significant difference between TOPSIS and VIKOR approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Commerce
  • Electronic shop
  • Strategy
  • Multi-criteria decision making