بررسی تأثیر تطابق شخصیتی برند، کیفیت ادراک شده و وجهه برند بر وفاداری به برند

نویسندگان

چکیده

وفاداری به برند به‌عنوان یکی از تاکتیک‌های اصلی بازاریابی، جهت پاسخ‌گویی بهتر به تهدیدات رقابتی و درآمد بیشتر، از مهم‌ترین دغدغه‌های مطالعات بازاریابی است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تطابق شخصیتی، کیفیت ادارک شده و وجهه برند بر وفاداری به برند است. این مطالعه بر روی یک نمونه تصادفی 260 نفره از دارندگان لپ‌تاپ‌ با چهار برند سونی، ایسوس، ایسر و دل (Sony، Asus، Acer و Dell) در استان کرمان انجام شده است. پس از گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری، نتایج پژوهش نشان داد که بین تطابق شخصیتی برند و وفاداری به برند رابطه معناداری وجود ندارد، اما کیفیت ادراک شده از برند و وجهه برند بر وفاداری به برند دارای تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری بوده، علاوه‌براین، تاثیر مثبت و معنادار کیفیت ادراک شده، وجهه برند و تطابق شخصیتی بر وفاداری به برند به‌طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی نگرش، مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying the Influence of Brand Charac-teristics Conformity, Perceived Quality, and Brand View on Loyalty to Brand

نویسندگان [English]

  • J. Mohammadi
  • A.H. Darzian Azizi
  • E. Fakher
  • N. Kafi Kang

چکیده [English]

Brand loyalty is one of the most important issues in marketing studies as one of the main marketing techniques for better response to competitive threats and more income. This study aims to survey effect of brand characteristics conformity, perceived quality, and brand view on brand loyalty. This study was conducted on a random sample composed of 260 laptop owners with four brands of Sony, Asus, Acer, and Dell in Kerman Province. After data collecting and analyzing with structural equation model, findings indicated that there is not significant relation between brand characteristics conformity and brand loyalty. But perceived quality of brand has significant direct positive effect on brand loyalty. In addition, significant positive effect of brand characteristics conformity, perceived quality, and brand view was indirectly approved through viewpoint mediator variable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characteristics conformity
  • Perceived quality
  • Brand view
  • Brand loyalty