مطالعه راهبرد‌های قیمت‌گذاری و رابطه‌ی آن با قابلیت‌های بازاریابی در شرکتهای تولیدی

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق، مطالعه‌ی راهبرد‌های قیمت‌گذاری و رابطه‌ی آن با قابلیت‌های بازاریابی است. مرور ادبیات و تحقیقات درباره این پژوهش بر فقدان کار تحقیقی همه جانبه که در آن ارتباط میان راهبرد‌های قیمت‌گذاری و قابلیت‌های بازاریابی بررسی شده باشد، صحه می‌گذارد. بنابراین مقاله حاضر با روش توصیفی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، داده‌هایی از 108 شرکت در بخش تولیدی و خدمات در شهرکهای صنعتی در تبریز و سنندج از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید. بر پایه اطلاعات بدست آمده بیشترین روش قیمت گذاری استفاده شده در میان شرکتها، روش تعیین قیمت بر مبنای نیازهای مشتریان می باشد. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که رابطه معنی‌داری بین راهبرد-های قیمت‌گذاری و قابلیت‌های بازاریابی وجود دارد. در مدل ارزیابی شده در تحقیق مشاهده می گردد که راهبرد های رقابت- محور با ضریب 89/0 دارای بیشترین تاثیر در قابلتهای بازاریابی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Pricing Strategies and Their Re-lation to Marketing Capabilities in Indus-trial Companies

نویسندگان [English]

  • Reza Shafei
  • Praviz Kafcheh
  • Fateh Darvand

چکیده [English]

The goal of this study is to evaluate pricing strategies and their relationship with marketing capabilities. The review of the literature has shown that there is not appropriate, comprehensive research about the relationship between pricing strategies and marketing capabilities. This research method is descriptive and to achieve the objectives of the study, data from 108 companies in Tabriz and Sanandaj is collected via the questionnaires. The results show that pricing meth-od based on needs of customers was most used method by the studied compa-nies. The findings also showed that there was a significant relationship between pricing strategies and marketing capabilities. The evaluated model of research explained that the pattern of competition-based strategies (0.89) had the great-est impact on marketing capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pricing
  • Pricing Strategies
  • Marketing Capabilities
  • Manufacturing Companies