شناسایی عوامل موثر بر صادرات و واردات کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد با تاکید بر شاخص نهادی حکمرانی

نویسندگان

چکیده

صادرات و واردات ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی هستند که بدلیل ارتباط با دنیا و تخصیص بهینه منابع از اهمیت زیادی برخوردارند. ازجمله متغیرهای تأثیرگذار بر صادرات و واردات، متغیرهای نهادی است و یکی از مهم ترین متغیرهای نهادی، حکمرانی است. لذا مطالعه حاضر به بررسی تأثیر نهاد حکمرانی بر صادرات و واردات کالاها و خدمات در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی دوره 1996-2012 می پردازد. نتایج نشان می دهد تأثیر متغیر نهادی حکمرانی بر صادرات و واردات کالاها و خدمات کشورهای مورد بررسی مثبت و معنی دار است. همچنین متغیرهای عضویت در سازمان تجارت جهانی و وفور منابع طبیعی تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات و واردات کالاها و خدمات دارند. متغیرهای درآمد شرکای تجاری و واردات نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات کالاها و خدمات کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین متغیر درآمد سرانه بر واردات کالاها و خدمات، تأثیر مثبت و معنی داری دارد. تأثیر متغیر ترکیبی اختلاف نرخ تورم با نرخ ارز رسمی بر صادرات کالاها و خدمات منفی و معنی دار و بر واردات کالاها و خدمات مثبت و معنی دار است. باید خاطرنشان ساخت تاثیر متقابل شاخص حکمرانی و فراوانی منابع طبیعی بر صادرات و واردات کالاها و خدمات بر هر دو متغیر وابسته، مثبت و معنی دار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify Factors Affecting the Exports and Imports of NAM Member Countries with Emphasis on Institutional Governance Index

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi
  • Behzad Amiri
  • Sara Sarigol

چکیده [English]

Exports and imports are such macroeconomic variables that by relation to the world and optimal allocation of resources are very important. One of the affecting variables on imports and exports is institutional variables, and one of the most important variables is governance. Therefore this study examines the impact of the ruling on exports and imports of goods and services in selected countries of the Non-Aligned Movement during the period 1996-2012. The results show that the impact of institutional variables governing on the import and export of goods and services of surveyed countries is positive and significant. Also the membership variables in the World Trade Organization and the abundance of natural resources have positive and significant impact on exports and imports of goods and services. The variables of trade partners income has also significant and positive impact on the export of goods and services of considered countries. Also per capita income on imports of goods and services has significant and positive effect. The effect of combination variable of inflation rate differential with official exchange rate on the exports of goods and services is negative and meaningful and on imports of goods and services is positive and meaningful. It should be noted that mutual influence of governance index and the abundance of natural resources on exports and imports of goods and services on the both dependent variables is significant and positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutions
  • Governance
  • Export
  • Import
  • Non - Aligned Movement Countries