1. تأثیر بدبینی شخصیّتی، تشویش ذهنی، نیاز به شناخت و باورهای اخلاقی مشتریان بر سطوح مختلف بدبینی و حمایت از برند

صفحه 1-16

لیلا دهقانی زاده بغدادابادی؛ حمیدرضا سعیدنیا


2. بررسی رابطه همخوانی شخصیت مصرف‌کننده با برند، هویت پذیری مصرف‌کننده از برند و نیات رفتاری پس از خرید

صفحه 17-40

هاشم آقازاده؛ عماد جعفری؛ حسین اسمعیلی


3. شناسایی عوامل محدودکننده موثر بر صادرات کالاهای فنآور محور

صفحه 41-56

مریم آقاموسی طهرانی؛ احمد سرداری؛ عبدالحسین کرم پور


4. شناسایی عوامل موثر بر صادرات و واردات کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد با تاکید بر شاخص نهادی حکمرانی

صفحه 57-72

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهزاد امیری؛ سارا ساری گل


5. تحقیقی درباره تأثیر بازار محوری بر عملکرد صادرات : مطالعه شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده از گمرکات استان بوشهر

صفحه 73-86

منیژه بحرینی زاد


6. بررسی ورتبه بندی عوامل مؤثربرریسک عملیاتی بانکداری الکترونیکی در بانک مسکن (مطالعه موردی: شعب بانک مسکن در استان لرستان)

صفحه 87-98

رضا سپهوند؛ مسعود بهدادفر؛ محسن عارف نژاد