تحقیقی درباره تأثیر بازار محوری بر عملکرد صادرات : مطالعه شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده از گمرکات استان بوشهر

نویسنده

چکیده

چکیده با اهمیت یافتن مفهوم بازاریابی، بازارمحوری یکی از محورهای اساسی تحقیق در بازاریابی استراتژیک شده است. بازارمحوری مجموعه فعالیت هایی است که یک سازمان انجام می دهد تا به این وسیله تغییرات در بازار نظیر ترجیحات مشتریان، رشد سریع تکنولوژی و شدت رقابتی را نظارت، تجزیه و تحلیل و به آنها واکنش مناسب نشان دهد . در این تحقیق به بررسی تأثیر فعالیت بازار محوری بر عملکرد صادرات شرکت‌های تولیدی و صادر کننده با استفاده از مقیاس اسلی‌تر و نارور پرداخته شده است. بر اساس این مقیاس بازار محوری شامل سه جزء مشتری محوری، رقیب محوری و هماهنگی بین بخشی است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی – پیمایشی است. شرکت های تولیدی و صادرکننده از گمرکات استان بوشهر به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شده اند، پس از تدوین مدل و تعیین فرضیه های تحقیق، پرسشنامه تدوین شده در بین 91 شرکت به صورت تصادفی توزیع و داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده در سطح اطمینان95درصد، مورد بررسی قرار گرفتند.نتیجه حاکی از تأیید تمام فرضیه های تحقیق است. از نتایج این تحقیق می‌توان دریافت که زمان آن فرا رسیده است که شرکت‌های تولیدی و صادراتی کشورمان نگاه بازار محور به جای تولید محور را در صدر اهداف خود قرار دهند و با انجام تحقیقات مشابه همگام با نیازهای بازار حرکت کنند. چرا که انتخاب راهی غیر از این، حاصلی جزء شکست نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on the Effects of Market-Oriented on the Performance of Exports: The Study of Manufacturers and Exporters of Customs in Bushehr

نویسنده [English]

  • Manije Bahrainizad

چکیده [English]

Given the increasing importance of marketing concept, market-oriented is one of the basic classifications in research at strategic marketing. Market orientation is some activities that an organization does to monitor, analyze of changes in market, such as customer preferences, rapid technological development and competitive intensity and respond them appropriately. In this study, the effect of market orientation activity on performance of manufacturing companies export and exporters by using Slater and Narver scale is discussed. According to this scale, the central market includes three components: customer orientation, competitor orientation and inter-sectorial coordination. The method of research is descriptive – survey. Manufacturing companies exporting from the customs Bushehr considered as a population study and data, which are randomly distributed between 91 companies, is obtained. The reliability of questionnaire was approved based on internal consistency (Cronbach's alpha) with relatively high safety factors. Although the standard scales have been used, but to further evaluate the validity of questionnaire by experts has been used. The test of research hypotheses is evaluated based on inferential statistics and Pearson correlation coefficients statistics and simple regression analysis and multi-variable. The results imply endorsement impact of market-based activities on performance. Also positive impact of customer orientation, competitor orientation and inter-sectorial coordination on export performance was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • export performance
  • Market-oriented
  • Customer Orientation
  • Competitor Orientation
  • Coordination among-part