تأثیر مادی‌گرایی مصرف‌کننده بر خرید وسواسی، خرید ناگهانی و استفاده نادرست از کارت اعتباری

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

امروزه مصرف­کنندگان به دلیل راحتی و امنیت به استفاده از کارت­های اعتباری برای انجام فرایند خریدشان تمایل پیدا کرده اند. در یک محیط رقابتی دستیابی به موقعیت اجتماعی از طریق اموال مادی باعث استفاده نادرست از کارت اعتباری و ولخرجی می­شود.استفاده از کارت­های اعتباری مستلزم کنترل بر محدودیت­های مادی و برنامه­ریزی مالی به طور محتاطانه است. در این تحقیق پس از بررسی پژوهش­های انجام شده داخل و خارج از کشور، در زمینه معیارهای تأثیر­گذار بر رفتار خرید و استفاده از کارت­های اعتباری، یک مدل مفهومی ارائه شد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می­باشد. داده­های پژوهش از طریق مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای شهر شیراز گردآوری شد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول جامعه نامحدود کوکران استفاده شد و در سطح اطمینان 95 درصد و سطح خطای 5 درصد حجم تقریبی 384 نفر تخمین زده شد. در این تحقیق جهت جمع ­آوری داده­ ها از روش میدانی استفاده شد و اطلاعات مورد نیاز بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. در نهایت یافته­ ها نشان داد که مادی­گرایی بر رفتار خرید ناگهانی ، خرید وسواسی و استفاده نادرست از کارت اعتباری تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influence of Consumer’s materialism on Scrupulous Purchase, Sudden Purchase, and Incorrect Use of Credit Card

نویسندگان [English]

  • Manije Bahrainizadeh
  • Mahboobeh Mogadam joz

چکیده [English]

Today, the consumers have tendency for using credit cards for their purchase process due to comfort and security of such cards. In a competitive environment, achieving to social position via material assets leads to incorrect use of credit cards and prodigality. Using credit cards requires cautious control on material restrictions and fiscal planning.In this paper, we provided a conceptual model on indexes influencing purchase behavior and credit card use. This is descriptive applied survey. Research data were gathered by customers of chain store in Shiraz. Cochran sample size was used. Approximate size was 384 people at 95% confidence level and 5% error level. Field study was used for data gathering and neede data was collected by questionnaire. Ultimately it was shown that materialism influences scrupulous purchase, sudden purchase, and incorrect use of credit Card.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Materialism
  • Sudden Purchase
  • Scrupulous Purchase
  • Incorrect Use of Credit Card