ارائه مدلی برای سنجش و ساختاردهی به متغیرهای اثرگذار در روابط خریدار – تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک دی‌متل در محیط فازی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اراک

2 دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

امروزه رقابت برای جذب مشتری و افزایش سهم بازار روند رو به رشدی داشته و مشتریان در نظام جدید بازار جایگاه ویژه‌ایی یافته‌اند ، به این دلیل که حق انتخاب بیشتری داشته و از بین تولیدکنندگان با خرید خود به آنهایی رای می‌دهند که نیازها و ارزشهای آنها را از نظر کالا و خدمات بهتر اقناع کنند.بنابراین ، بنگاهها و سازمانها در پی استفاده از روشهایی هستند تا بتوانند اثربخشی روابط خود با مشتری را به حداکثر برسانند تا از این طریق آنها را برای مدت طولانی به عنوان یک دارایی در اختیار داشته باشند.در نوشتار حاضر، بررسی عوامل تاثیرگذار بر روابط خریدار– تامین کننده با اتکا بر مطالعات میدانی و بررسی نظر خبرگان هدف قرار گرفته است.در این زمینه از روش دلفی به عنوان روش اخذ آرای خبرگان و از شیوه‌ی دی‌متل به منظور ساختاردهی نظام‌مند اطلاعات ماخوذه بهره گرفته شده است.سپس فرآیند بکارگیری شیوه‌ها در شناسایی ، دسته‌بندی و چگونگی اثرگذاری متقابل عوامل بر یکدیگر – که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت پذیرد – در شرایط عدم قطعیت مورد توجه قرار گرفته است.اولویت بندی عوامل در چارچوب شاخص‌های ریاضی ، شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر روابط خریدار- تامین کننده از نتایج تکمیلی شیوه دی‌متل – فازی است که ارائه می-گردد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بعد اقتصادی به دلیل دارا بودن بیشترین مقدار، نفوذ کننده‌ترین (تاثیرگذارترین) بُعد در بین ابعاد نفوذ کننده بوده و بُعد اثربخشی به دلیل دارا بودن بیشترین مقدار در بین دو عنصر تحت نفوذ به عنوان تحت نفوذترین (تاثیرپذیرترین) بُعد در روابط خریدار– تامین‌کننده شناخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Measurement and Structuring the Vari-ables Influencing Purchaser-Supplier Relations Using Dematel Technique in Fuzzy Environment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ehsanifar 1
  • reza Ehtesham Rasi 2

چکیده [English]

Today competition for attraction of customer and increase of market share has been increased and customers has found special position in market new system as he has more options to choose and votes to those suppliers and producers who better meet customers’ needs. So organizations and institutes seek the approaches to maximize their relations with customers in order to have them as long term asset. In this paper factors influencing the purchaser-supplier relations are investigated via field study and experts’ ideas. Delphi method was used for taking experts’ view and Dematel method was applied for systematic structuring of acquired data.Then applying methods in identification, categorization and quality of factors’ interactive influence on each other, direct and indirect, has been regarded in uncertainty conditions. Prioritization of factors in mathematics indicators framework and also identification of influencing and influenced factors in purchaser-supplier relation are Dematel supplementary results. Findings, show that economic dimension is the most influencing one among influencing factors while effectiveness is the most influenced factor in purchaser-supplier relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchaser-supplier Relations
  • Delphi
  • Dematel
  • fuzzy