تبیین الگوی اقتضایی کنترل

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از وظایف مهم مدیران در اداره سازمان، تدوین و تبیین روش‌ها و الگوهای کنترلی مناسب است. با توجه به اینکه الگوهای معمول در سازمان‌ها مبتنی بر دیدگاه سنتی و سیستم بسته است، در این تحقیق تلاش شده تا براساس نگرش اقتضایی که بر تأثیر متغیرهای محتوایی مانند محیط، تکنولوژی، اهداف و اندازه بر سازمان تأکید دارد، دیدگاه اقتضایی کنترل ارائه گردد. فرض اساسی این است که دیدگاه اقتضایی کنترل، کارایی نظام کنترل را افزایش می‌دهد و سازمان می‌تواند براساس شرایط موقعیتی، استراتژی‌ها و روش‌های کنترل مناسب را اتخاذ کند. در این رابطه ۵۱ شرکت خدماتی- بازرگانی وابسته به بنیاد مستضعفان به صورت میدانی از طریق پرسسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. با انجام تحلیل‌‎های همبستگی و رگرسیون در مورد کنترل در سه بعد روش، سطح و جایگاه کنترل و متغیرهای اقتضایی در چهار بعد محیط، تکنولوژی، اهداف و اندازه، فرضیات تحقیق که حاکی از وجود رابطه بین کنترل و متغیرهای اقتضایی بود، رد شد. در این رابطه فقط اهداف سازمان با کنترل رابطه معنادار داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of Contingency Control Model

نویسندگان [English]

  • Ali Shaemi Barzoki 1
  • Asghar Moshabbaki 2

چکیده [English]

One of the major duties of managers in managing their organizations is to explain appropriate approaches and models of control. Since the common models in organizations are based on a traditional approach and closed system, in this research, an attempt has been made to present a contingency approach of control on the basis of the contingency approach which underlines the effects of contextual variables such as environment, technology, goals and size. The basic assumption is that contingency approach of control increases the efficiency of control system. Thus Organization can choose appropriate control methods and strategies with respect to situational conditions. So, in this regard, fifty-one commercial - service companies affiliated to Mostazafan & Janbazan Foundation have recently been field-studied by using a questionnaire. After an analysis of correlation and regression for three dimensions of method, level and status in control and four dimensions of environment, technology, goals and size in contingency variables, the research hypotheses which indicated an existing relation between control and contingency variables were rejected. In this regard, just organization goals had a meaningful relation with control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingency Approach
  • Contingency Variables
  • Control System
  • Efficiency of Control System
  • Contingency Control Model