بررسی ارتباط بین جو سازمانی و مشارکت کارکنان

صفحه 1-20

عبدالرضا بیگی‌نیا


طراحی الگوی به کارگیری سیستم‌ها و فناوری اطلاعات و بررسی تأثیر آن بر موفقیت سازمان‌های صنعتی

صفحه 21-30

حمید خداداد حسینی؛ محمدحسن مبارکی


تبیین الگوی اقتضایی کنترل

صفحه 31-40

علی شائمی برزکی؛ اصغر مشبکی


طراحی الگوی انتخاب راهبرد ادغام عمودی در صنایع غذایی کشور در سال 1380 (شرکت‌های دارای نیروی انسانی بیش از ۳۵ نفر)

صفحه 41-50

داود فیض؛ اصغر مشبکی


بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های صادراتی ایرانی در بازارهای آسیای میانه و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزیش سهم بازار

صفحه 51-64

مصطفی قاضی‌زاده


طراحی الگوی سیاستگذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران

صفحه 65-74

اصغر مشبکی؛ اسماعیل ملک‌اخلاق