طراحی الگوی انتخاب راهبرد ادغام عمودی در صنایع غذایی کشور در سال 1380 (شرکت‌های دارای نیروی انسانی بیش از ۳۵ نفر)

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه بدون راهبرد، دستیابی به موفقیت و کسب و حفظ مزیت رقابتی توسط سازمان‌ها غیرممکن است. برای کسب مزیت رقابتی و موفقیت، راهبردهای مختلفی وجود دارند. لذا یکی از مسائل مهم برای استراتژیست‌ها روش انتخاب راهبرد است. تاکنون صاحبنظران برای انتخاب راهبردهای مناسب، مدل‌های مختلفی را ارائه کرده‌اند. برخی از این مدل‌ها به انتخاب راهبردهای ادغام عمودی اختصاص دارند. این مدل‌ها دارای محدودیت‌هایی از نظر تعداد عوامل در نظر گرفته شده و توجه صرف به «درجه ادغام عمودی» هستند. در این تحقیق، الگوی دو بعدی جدیدی ارائه شده است. محور افقی مدل پیشنهادی، تعیین‌کننده میزان جذابیت مرحله قبلی زنجیره فعالیت شرکت و محور عمودی آن، تعیین‌کننده میزان جذابیت مرحله بعدی زنجیره فعالیت شرکت است. این مدل با توجه به میزان جذابیت مرحله قبل و بعد، چهار نوع راهبرد ادغام عمودی پیشرو، پسرو، ادغام کامل و عدم ادغام (تأمین منابع از خارج) را برای انتخاب پیشنهاد می‌کند. به نظر می‌رسد الگوی ارائه شده تنها الگویی است که در انتخاب راهبرد ادغام عمودی به «مسیر ادغام» توجه کرده است و می‌توان در آن برای انتخاب راهبرد ادغام عمودی بیش از بیست عامل را در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Selecting Vertical Integration Strategy in Iran Food Industry

نویسندگان [English]

  • Davood Feiz 1
  • Asghar Moshabbaki 2

چکیده [English]

It is impossible to develop and retain the Competitive advantage and gain success without Implementing strategy. The method of strategy selection is one of the most important challenges for the strategists. Different models have been formulated to enable managers to choose the appropriate strategies and some of these models are just formulated for the selection of vertical integration strategies, but available models have two limitations in terms of the low quantity of intended factors and the sole attention to the "degree of vertical integration". With respect to the limitations of previous models, our research, offers a new two-dimensional model" for selecting the appropriate vertical integration strategy. The horizontal axis of this model determines the attraction of previous stage in the firm's of chain activities and the vertical axis indicates that of the next stage in the chain.

This model suggests four strategies of vertical integration including backward vertical integration, Forward vertical integration, full vertical integration and out sourcing (Non-vertical integration). The proposed model, is a unique model that considers "Integration path" and enable strategists to contribute more than twenty factors in the process of selecting vertical integration strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forward Integration
  • Backward Integration
  • Outsourcing Models of Strategy Selection