طراحی الگوی سیاستگذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه گیلان

چکیده

صاحبنظران صنعت جهانگردی بر این باورند که مباحت این صنعت را می‌توان از نگاه بازاریابی نیز تعقیب کرد، اما به نظر می‌رسد ابعاد اصلی بازاریابی نظیر بازار شناسی، بازارسازی و بازارداری تحت تأثیر الگوی سیاستگذاری در این صنعت باشد. بنابراین می‌توان دو مفهوم سیاستگذاری و بازاریابی را بسیار نزدیک به هم در نظر گرفت. در این تحقیق، ابعاد سیاستگذاری، شامل ساختار قدرت، بوروکراسی، ارزش‌ها، نوع جهانگرد، نظام آماری و اطلاع‌رسانی، همراه با ابعاد بازاریابی در قالب مفاهیم عملیاتی و جزئی مشخص شده و میزان تأثیرات آنها بر یکدیگر مورد سنجش قرار گرفته است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه با سه گروه از مدیران، کارشناسان و خبرگان این صنعت انجام پذیرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد رابطه معناداری بین ابعاد سیاستگذاری و ابعاد بازاریابی براساس مدل ارائه شده (مفهومی) وجود دارد. همچنین با توجه به اثبات فرضیات تحقیق، مدل نهایی تحقیق، همان مدل مفهومی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the model of policymaking in tourism marketing Industry of Iran

نویسندگان [English]

  • Asghar Moshabbaki 1
  • Esmaeel Malakakhlagh 2

چکیده [English]

The experts in tourism industry believe that the subject of this industry can be discussed in marketing perspective. But it is considered that the main aspects of marketing such as, market research, market building and market maintenance are influenced by policymaking in this industry. Therefore, policymaking and marketing are closely related.

In this study operational and detailed definitions are given for the aspects of policymaking such as, power structure, bureaucracy, values, kind of tourists, statistics and information systems, as well as marketing aspects and their interactions are measured.

The data is collected through questionnaire and interview with the managers, experts and specialists. The results show that there is a significant relationship between policymaking and marketing aspects based on represented conceptual model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Marketing Policymaking