ارائه مدل ساختاری اثر کشور مبدأ بر ارزش ویژه برند (مطالعه در صنعت دارو)

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس

2 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی اثر کشور مبدا بر ارزش ویژه برند و ارائه مدلی جامع در محصولات دارویی می­باشد. جامعه آماری تحقیق مذکور داروسازان استان­های بوشهر و فارس می­باشند که به شیوه نمونه­گیری طبقه­ای-تصادفی تعداد 187 نفر انتخاب گردید و مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه­وتحلیل داده­های جمع­آوری شده با استفاده از نرم­افزارهایAmos21 وSpss21 صورت گرفت. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که، بکارگیری اثر کشور مبدا در صنعت داروسازی می­تواند باعث تقویت ارزش ویژه برند و ابعاد آن شود. بنابراین بازاریابان صنعت دارویی در تدوین برنامه­های بازاریابی خود باید آگاه باشند که داروسازان در فرایند انتخاب و خرید برند، تحت تاثیر اثرکشور مبدا قرار می­گیرند و باید جایگاه ذهنی برندهایشان را از طریق تاکید بر تحقیق و توسعه، کیفیت برتر مواد اولیه مصرفی، سرعت بهبود بیماران، قدمت صنعت داروسازی در کشورشان ارتقا بخشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting Structural Model for Influence of Origin Country on Specific Value of Brand (Case Study: Pharmaceutical In-dustry)

نویسندگان [English]

  • manijeh Bahreinizadeh 1
  • Majid Ismail pour 2
  • Masoud Haraghy 1

چکیده [English]

This paper aims to survey influence of origin country on specific value of brand and provides structural model for it. Statistical population was 187 pharmacists in Bushehr and Fars Provinces who were selected by random classified sampling. Data analysis was done by software AMOS21 and SPSS21. Findings show that applying influence of origin country in pharmaceutical industry reinforces specific value of brand. Therefore, medicine marketers have to know that pharmacists are influenced by origin country of medicine for choosing brand and should improve their brands mental position by emphasizing on R&D, premium raw material, and history of pharmaceutical industry in their country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Origin Country Influence
  • Specific Value of Brand
  • Pharmaceutical Products