پیشایندها و پسایندهای رفتار خرید ناگهانی: تعیین اولویت‌ها و ارائه مدل با استفاده از روش ترکیبی دلفی و دیمتل

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

رفتار خرید ناگهانی، رفتاری با فعال‌سازی هیجان زیاد، کنترل شناختی کم و تا حد زیادی واکنشی می‌باشد که کنترل آن از جنبه رفتار مصرف کننده با اهمیت است. این تحقیق به بررسی پیشایندها و پسایندهای رفتار خرید در قالب شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین عوامل اثرگذار خریدناگهانی می‌پردازد. با مطالعه پیشینه تحقیق‌های انجام شده، عوامل موقعیتی، روان‌شناختی، محیطی، شخصیتی، آمیخته بازاریابی، جمعیت شناختی و عوامل مرتبط با کالا به‌عنوان عواملی که بر رفتار خرید ناگهانی مصرف‌کنندگان تأثیر دارند، شناسایی شدند. رتبه‌بندی پیشایندهای رفتار خرید ناگهانی با بهره‌گیری از نظر خبرگان و با تکنیک دیمتل انجام شد. پسایندهای رفتار خرید ناگهانی نیز با بهره‌گیری از تکنیک دلفی و استفاده از نظر خبرگان روانشناسی و بازاریابی به دو دسته پیامدهای مثبت و منفی تقسیم‌بندی شدند. در پایان مدلی از شاخص‌های به دست آمده از این مطالعه ارائه شده است. این مطالعه با طرح سیمایی کلی از رفتار خرید ناگهانی می تواند در مدیریت و سیاست گذاری راجع به این جنبه از رفتار مصرف کننده سهیم باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Antecedents and Implications of Impulse buying behavior: Determining Priorities and Providing a Model Using the Combination of Delphi and DEMATEL Techniques

نویسندگان [English]

  • Manijeh Bahreinizad
  • Motahareh Hoseini

چکیده [English]

Impulse buying behavior is a highly emotional activation, low cognitive control, and to a large extent a reaction that is critical to consumer behavior. This research examines the antecedents and implications of purchasing behavior through identification and ranking of the most important factors affecting impulse buying behavior. By studying the previously performed researches, the determinants of situational, psychological, environmental, personality, marketing mix, demographic and commodity related factors as factors influencing consumers' impulse purchasing behavior were identified. Antecedents ranking of impulse purchasing behavior was carried out using experts' opinion and with the help of Dimetall technique. Implications of impulse shopping behaviors were also categorized into positive and negative outcomes by using the Delphi technique and the use of experts in psychology and marketing. Then a model of indicators derived from this study is presented. This study, by depicting a general picture of impulse buying behavior, can contribute to the management and policy making on this aspect of consumer behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impulse Buying Behavior
  • Implications
  • Antecedents
  • Delphi Method
  • DEMATEL Technique