بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی موثر بر عملکرد نوآورانه از طریق راهبرد محوری صادراتی - مورد مطالعه: شرکت‌های صادراتی استان بوشهر

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

عملکرد نوآورانه به توانایی شرکت برای اولین کاربرد ایده‌ها، ابزارآلات، سیستم‌ها، خط مشی‌ها، برنامه‌ها، فرایند‌ها، محصولات و خدمات جدید، اشاره دارد. نوآوری به سازمان‌ها کمک می­کند تا در بازارهای پویا به مقابله با تلاطم محیط خارجی بپردازند و به اهداف بلند مدت دست یابند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی موثر بر عملکرد نوآورنه با میانجی­گری متغیر راهبرد محوری صادراتی در شرکت‌های صادر کننده استان بوشهر می­باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می‏باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت‌های صادر کننده فعال در شهر بوشهر می­باشد. بر اساس آمار گرفته شده از سازمان تجات و بازرگانی استان بوشهر، تعداد 30 شرکت صادراتی فعال در شهرستان بوشهر وجود دارد. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه است. تعداد250 پرسشنامه به صورت حضوری در بین همه مدیران و کارشناسان این شرکت‌ها توزیع گردید و نهایتاً تعداد220 پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس از داده‌های هر شرکت میانگین گرفته شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها بر روری 30 پرسشنامه میانگین گرفته شده هر شرکت انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس(Smart PLS) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل درون سازمانی (یادگیری محوری، انعطاف‌پذیری راهبردی، فناوری اطلاعاتی و ارتباطی) بر راهبرد محوری صادراتی تاثیر مثبت و معناداری دارد و راهبرد محوری صادراتی بر عملکرد نوآورانه شرکت‌های صادر کننده استان بوشهر تاثیر مثبت و معناداری دارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Factors Influencing the Innovation Performance Through Export-Oriented Strategy

نویسندگان [English]

  • Majid Esmaeilpour
  • Farshad Aram

چکیده [English]

The innovative operation refers to the ability of the company to use the ideas, tools, systems, policies, programs, processes, products and services for the first time. Innovation helps organizations to deal with the turbulence of the external environment in dynamic markets and achieve long-term goals. The main objective of this research is to investigate the effects of internal organizational factors affecting innovative performance with the mediating variable of strategy oriented export in exporting companies in Bushehr Province. This research is applied in terms of purpose, and descriptive survey in terms of data collection. The statistical population of the study consists of all managers and experts of active exporting companies in Bushehr city. According to the trade and commerce organization of Bushehr province, there are 30 active export companies in Bushehr. Data collection tool was a questionnaire; two hundered fifty of which were distributed among all managers and experts of the export companies. Finally, 220 questionnaires were collected. Then, the average of each company's data was determained and data analysis  was performed based on 30 average questionnaires of the companies. To analyze the research data, structural equation modeling using Smart PLS software was used. The results showed that the internal factors (axial learning, strategic flexibility, information and communication technology) have a positive and significant effect on the export-oriented strategy. Export  oriented strategy has a positive and significant effect on the innovative performance of exporting companies in Bushehr Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intra-organizational factors
  • Focused learning
  • Strategic Flexibility
  • Information and Communication Technology
  • Export Orienteering Strategy
  • Innovative Performance
  • Export Companies in Bushehr Province