تأثیر هوش بازاریابی و هوش کسب و کار بر کسب مزیت رقابتی در صنعت توزیع دارو با در نظرداشتن نقش تعدیلگر هوش رقابتی

نویسندگان

1 دانشگاه بوئین زهرا

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

صنعت توزیع و پخش دارو به عنوان یکی از مهمترین بخش­های زنجیره تامین دارو، در محیطی قرار گرفته که از یک سو عوامل داخلی و از سوی دیگر رقابت با شرکت­های بزرگ چندملیتی، آن را در معرض ریسک­ها  و خطرات متعددی قرار داده است. بررسی تاثیرگذاری متغیرهای مختلف درون سازمانی و متغیرهای برون سازمانی، کمک می­کند، کارایی و توان رقابتی شرکت­های فعال در این صنعت، افزایش یافته و موفق به کسب مزیت رقابتی گردند. به منظور پیشبرد اهداف رقابتی سازمان­های فعال توزیع­کننده پخش دارو، تجزیه و تحلیل دقیق محیط کسب و کار توسط نیروی­ انسانی متخصص و هوشمند، همچنین رصدکردن منطقی رقبا، از موثرترین و راهبردی­ترین اقدامات است. لذا هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر هوش بازاریابی و هوش کسب و کار بر کسب مزیت رقابتی در صنعت توزیع دارو با در نظر داشتن نقش تعدیلگر هوش رقابتی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شرکت­های پخش و توزیع دارو در تهران است که نعداد آنان 602 نفر می­باشد.  بر اساس جدول مورگان حجم نمونه باید 232 در نظر گرفته شود که با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع تحقیق و همچنین پیش­بینی نرخ بازگشت پرسشنامه­ها، با روش نمونه­گیری تصادفی ساده، تعداد 382 پرسشنامۀ محقق­ساخته که روایی و پایایی آن تایید شده بود، توزیع گردید. از این میان 371 پرسشنامه جمع­آوری گردید. با توجه به غیر قابل استفاده بودن برخی از پرسشنامه­ها، در نهایت 331 پرسشنامه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ازمدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آنست، در شرکتهای پخش دارو، اطلاعات (نوع اطلاعات تناوب استفاده از اطلاعات منابع اطلاعات)، خلاقیت وIQ[1]، بر افزایش هوش بازاریابی تاثیر می­گذارد. هوش بازاریابی نیز بر هوش کسب وکار تاثیر مثبت دارد. و همچنین هوش کسب و کار با تاثیری که از متغیر تعدیلگر هوش رقابتی می­گیرد، موجب کسب مزیت رقابتی در صنعت توزیع و پخش دارو شده است.


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Marketing Intelligence and Business Intelligence on Achieving Competitive Advantage in the Phmaceutical Distribution Industry Regarding the Moderating Role of Competitive Intelligence

نویسندگان [English]

  • Behnaz Khoshtinat 1
  • Abolfazl Shahabadi 2

چکیده [English]

Pharmaceutical distribution industry, as one of the most important parts of the drug supply chain, is in an environment where, on the one hand, internal factors and, on the other hand, competition with large multinational corporations has exposed it to various risks and dangers. Investigating the impact of different in-house variables and outsourcing variables helps to increase the efficiency and competitive ability of companies active in this industry and helps them gain competitive advantage. In order to advance the competitive objectives of active distribution organizations, accurate analysis of the business environment by expert and intelligent staff, as well as logical observation of competitors, is one of the most effective and strategic measures. The statistical population of the research includes senior, middle and operational managers of pharmaceutical distribution companies in Tehran, whose number is six hundred and two. According to the Morgan table, the sample size should be 232. Considering the importance and sensitivity of the subject matter of the research, as well as the predictive rate of return of the questionnaires, using a simple random sampling, 382 questionnaires, whose validity and relaibility were approved, were distributed among 371 managers. Regarding the inappropriateness of some questionnaires, 331 questionnaires were finally analyzed. To analyze the data, the modeling of structural equations using LaserL software was used. The results of the research indicate that in the drug distribution companies, information (type of information, the use of information, information resources), creativity and IQ, have a positive role in increasing marketing intelligence. They have a positive impact on business intelligence as well. Business intelligence, with receiving an impact from the moderating variable of competetive intelligence, gains competetive advantage in pharmaceutical distribution industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing Intelligence
  • Competitive intelligence
  • competitive advantage
  • Drug Distribution