بررسی اثر بازاریابی رابطه‌ای مؤسسات خیریه بر واکنش‌های رفتاری خیرین (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهرستان ایلام)

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تعاملی نقش بازاریابی رابطه‌ای موسسات خیریه بر واکنش‌های رفتاری خیرین می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل خیرین و حامیان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ایلام هستند که باتوجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه­گیری در این تحقیق نمونه­گیری در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می‌باشد که روایی و پایایی آن تائید شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که بازاریابی رابطه‌ای در موسسات خیریه بر اعتماد و تعهد خیرین تاثیر مثبت و معناداری دارد، اعتماد خیرین به موسسات خیریه بر تعهد آنها دارای تاثیر مثبت و معناداری می‌باشد، تعهد خیرین به موسسات خیریه بر تبلیغات دهان به دهان مثبت و اهدای کمک تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین باورهای مذهبی بر رابطه بین تعهد خیرین و اهدای کمک از سوی آنها نقش تعدیلگر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Relationship Marketing of Charitable Organizations on Benefactors Behavioral Responses (Case Study: Imam Khomeini Relief Committee of Ilam City)

نویسندگان [English]

  • Azim Zarei
  • Vahid Sharafi
  • Fatemeh Maleki

چکیده [English]

The purpose of this study is to provide an interactive model of the role of charity relationship marketing on the behavior of the benefactors. The present research is applied in terms of purpose and in terms of collecting information, it is descriptive-survey. The statistical population of the research consisted of the charities and the supporters of the Imam Khomeini Relief Committee of Ilam which according to the unrestricted statistical society, 384 people were selected as the sample. Sampling method In this research is the available sampling. The data gathering tool was a questionnaire whose validity and reliability were confirmed. PLS visual analysis software has been used to analyze the data. The results showed that affiliated marketing in charity organizations has a positive and significant effect on the trust and commitment of the benefactors. The trust of the benefactors to the charitable organizations has a positive and significant effect on their commitment. Benefactors commitment to charitable organizations has a positive and significant effect on positive oral advertising and donation of help. Also religious beliefs plays a moderating role in the relationship between the commitment of the benefactors and their donation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship Marketing
  • trust
  • Commitment
  • Behavioral responses
  • Religious Beliefs
  • Positive oral advertising
  • Donation