بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر توان صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط با میانجی‌گری قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

در دنیای کنونی توسعه­ی صادرات تنها به افزایش درآمد ارزی از طریق صادرت کالا و خدمات محدود نمی­شود بلکه نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و حتی توسعه اقتصادی در جهان به عهده دارد. از اینرو اینکه چطور می­توان یک صادرکننده موفق بود، روز به روز اهمیت بیشتری یافت. هدف اصلی در این پژوهش مطالعه تأثیر گرایش کارآفرینانه بر توان صادراتی از طریق بررسی نقش میانجیگری یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری در شرکت­های صادراتی کوچک و متوسط بوده است. هدف این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی همبستگی است. جامعه آماری از 1000 شرکت کوچک و متوسط، فعال در بخش صادرات و عضو پایگاه اطلاع رسانی صنایع کوچک و متوسط تشکیل شده است. با توجه به جامعه آماری به کمک جدول مورگان حجم نمونه 278 به دست آمد و درنهایت با نمونه‌گیری خوشه­ای، 305 پرسشنامه به‌صورت الکترونیکی جمع‌آوری گردید. پایایی ابزار تحقیق به‌وسیله بررسی سازگاری درونی و روایی آن از طریق روایی همگرا و واگرا موردسنجش و تأیید قرار گرفت. بررسی فرضیات تحقیق نیز در قالب مدل­یابی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار لیزرل انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد گرایش کارآفرینانه، قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری استفاده گردید و توان صادراتی نیز هماهنگ با ادبیات این حوزه به عنوان سهم صادرات در کل فروش هر شرکت در نظر گرفته شد. در سطح اطمینان 05/0 نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق ضمن تأیید تأثیر گرایش کارآفرینانه بر توان صادراتی نشان داد علاوه بر اینکه گرایش کارآفرینانه به صورت مستقیم موجب افزایش توان صادراتی شرکت­ها می­شود؛ می­تواند به صورت غیرمستقیم و از طریق دو متغیر میانجی عملکرد نوآوری و قابلیت یادگیری سازمانی نیازها و خواسته­های پنهان و بیان نشده­ی مشتریان در بازارهای جهانی را شناسایی کرده و بر این اساس توان صادراتی شرکت­ها را افزایش دهد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of entrepreneurial orientation on the export power of small and medium enterprises with emphasis on mediating role of organizational learning capability and innovation performance

نویسنده [English]

  • Atefeh Shaabani

چکیده [English]

In the current world, export development is not only limited to increasing foreign exchange earnings through export of goods and services, but also plays a more important role as a growth strategy and even economic development in the world. So, how can a successful exporter become more relevant every day? Present research aimed  to study the effects of entrepreneurial orientation on export power through investigating the mediatory role of organizational learning and innovation performance in small and medium sized exporting companies. The research is applied in terms of purpose and descriptive correlational in terms of data collection method. The statistical society consisted of 1000 small and medium enterprises, active in the export sector, that are members of and listed in the Small and Medium Business Information Base. Regarding the statistical population, the sample size, based on Morgan's table, was 278. Through cluster sampling, 305 questionnaires were collected electronically. The reliability of the research tool was verified by internal consistency and its validity through convergent and divergent validity. The research hypotheses were verified in the framework of Structural Equation Modeling with the help of LISREL software. For collecting information, three standard questionnaires for entrepreneurial orientation, organizational learning capability, and innovation performance were used and the export power, consistent with the literature of the field, was considered as the share of export in the total sales of each company. At the confidence level of 0.05, the test results of the research hypotheses, while confirming the effect of entrepreneurial orientation on export power, showed that entrepreneurial orientation directly increases the company's export capacity; it can indirectly, and through two mediatory variables of innovation  performance and the organizational ability to learn, identify the unconsidered needs and wants of the customers in the global market and, accordingly, increase the export power of the companies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial orientation
  • export power
  • innovation performance
  • organizational learning ability
  • small and medium enterprises