تجربه زیسته مصرف‌کنندگان در محیط فروشگاه‌های آنلاین بر اساس چارچوب محرک- ارگانیسم- پاسخ (SOR)

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

2 2. دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 3. کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش برمبنای چارچوب محرک- ارگانیسم- پاسخ (SOR)، به منظور توسعه یک چارچوب جامع از تجربه مصرف­کننده در زمینه خرده­فروشی آنلاین، به بررسی تاثیر عناصر محیطی فروشگاه آنلاین (کیفیت وب­سایت و برند وب­سایت) به عنوان پیشایندهایی برای پاسخ­های عاطفی و شناختی (اعتماد و ریسک ادراک شده) و پاسخ رفتاری مصرف­کننده (قصد خرید) پرداخته شده است. در این چارچوب رابطه بین اعتماد و ریسک ادراک شده به صورت متقابل در نظر گرفته شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان است که حداقل یک‌بار سابقه بازدید از وب­سایت­ دی­جی کالا را داشته­اند. از این جامعه آماری نمونه  330 تایی به صورت طبقه­ای متناسب انتخاب شد و داده­ها از طریق پرسشنامه گردآوری شدند و به کمک مدل­یابی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس مورد بررسی قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد عناصر محیطی از طریق اعتماد و ریسک ادراک شده اثر غیرمستقیم و معناداری بر قصد خرید دانشجویان دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lived experience Consumers in online stores based on the Stimulator-Organism-Response Framework (SOR)

نویسندگان [English]

  • mohammadmehdi poursaeed 1
  • Nima Soltani nejad 2
  • Ali asghar Rashid 3

چکیده [English]

In this study, based on the stimulus-organism-response framework (SOR), to develop a comprehensive framework of consumer experience in the field of online retailers, examining the impact of online store environment elements (web quality and brand Web site) as forecasting for emotional responses and cognitive (trust and perceived risk) and behavioral responses of consumers (want to buy) are discussed. In this context, the relationship between trust and perceived risk for interactions is intended. This study is applied and the method of data collection, descriptive and correlational. The study of population, students of Bahonar University who visit the site at least once in the product have digikaka. A population was stratified for each 330 samples and data were collected using a questionnaire and structural equation modeling software to help Amos was investigated. The results show that the elements of the environment elements through trust and perceived risk and significant indirect effect on purchase intention of students. In addition, the results reveal that the relationship between trust and perceived risk in the form of a cross.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • purchase intention
  • Online Store Environment Elements
  • trust
  • Perceived Risk
  • The SOR Conceptual
1. McDowell, W. C. & Wilson, R. C. & Kile, C. O. (2016). An examination of retail website design and conversion rate. Journal of Business Research.‌ (Article in press), pp. 2-6. 2. Lim, Y. J. & Osman, A. & Salahuddin, S. N. & Romle, A. R. & Abdullah, S. (2016). Factors Influencing Online Shopping Behavior: The Mediating Role of Purchase Intention. Procedia Economics and Finance, 35, pp: 401-410. 3. Statista, Inc. (2015). Conversion rate of online shoppers in the United States as of 2nd quarter 2015, bydevice. Retrievedfrom http://www.statista.com/statistics/234884/us-online-shopper-conversion-rate-by-device/(Accessed 01–12-16). 4. McKnight, D.H. & Kacmar, C.J. & Choudhury, V. (2004). Dispositional trust and distrust distinctions in predicting high-and low-risk internet expert advice site perceptions. e-Service Journal, vol. 3, No. 2, pp: 35-58. 5. Cho, J. (2004). Likelihood to abort an online transaction: influences from cognitive evaluations, attitudes, and behavioral variables. Information & Management, Vol. 41, No. 7, pp: 827-838. 6. Lin, W.-B. (2007). Investigation on the model of consumers’ perceived risk – integrated viewpoint. Expert Systems with Applications. 7. Gefen, D. (2000). E-commerce: the role of familiarity and trust. Omega, Vol. 28, No. 6, pp: 725-737. 8. Walczuch, R. & Lundgren, H. (2004). Psychological antecedents of institution-based consumer trust in e-retailing. Information & Management, Vol. 42, No. 1, pp:159-177. 9. Hashim, N.H. & Murphy, J. (2007). Branding on the web: evolving domain name usage among Malaysian hotels. Tourism Management, Vol. 28, No. 2, pp:621-624. 10. Hu, X. & Huang, Q. & Zhong, X. & Davison, R. M. & Zhao, D. (2016). The influence of peer characteristics and technical features of a social shopping website on a consumer’s purchase intention. International Journal of Information Management, Vol. 36, No. 6, pp: 1218-1230. 11. Hasanov, J. & Khalid, H. (2015). The Impact of Website Quality on Online Purchase Intention of Organic Food in Malaysia: A WebQual Model Approach. Procedia Computer Science, Vol. 12, No. 72, pp: 382-389. 12. Kim, J. & Lennon, S. J. (2013). Effects of reputation and website quality on online consumers' emotion, perceived risk and purchase intention: Based on the stimulus-organism-response model. Journal of Research in Interactive Marketing, Vol. 7, No. 1, pp: 33-56. 13. Hsu, C. L. &Chang, K. C. & Chen, M. C. (2012). The impact of website quality on customer satisfaction and purchase intention: perceived playfulness and perceived flow as mediators. Information Systems and e-Business Management, Vol. 10, No. 4, pp: 549-570. 14. Hwang, J. &Yoon, Y. S. & Park, N. H. (2011). Structural effects of cognitive and affective reposes to web advertisements, website and brand attitudes, and purchase intentions: The case of casual-dining restaurants. International Journal of Hospitality Management, Vol. 30, No. 4, pp: 897-907. 15. Hsin Chang, H., & Wen Chen, S. (2008). The impact of online store environment cues on purchase intention: Trust and perceived risk as a mediator. Online information review, Vol. 32, No. 6, pp: 818-841. 16. Cho, J. & Lee, J. (2006). An integrated model of risk and risk-reducing strategies. Journal of Business Research, Vol. 59, No. 1, pp: 112-120. 17. Chen, Y.H. & Barnes, S. (2007). Initial trust and online buyer behavior. Journal of Industrial Management & Data Systems, Vol. 107, No. 1, pp: 21-36. 18. Wang, Y.D. & Emurian, H.H. (2005). An overview of online trust: concepts, elements, and implications. Computers in Human Behavior, Vol. 21, No. 1, pp: 105-125. 19. Chang, M.K., Cheung, W. and Lai, V.S. (2005), “Literature derived reference models for the adoption of online shopping”, Information & Management, Vol. 42 No. 4, pp: 543-59. 20. Lee, K.S & Lee, H.S. (2007). Factors influencing the adoption behavior of mobile banking: a South Korean perspective. Journal of Internet Banking and Commerce, Vol. 12, No. 2, pp: 1-9. 21. Lim, N. (2003). Consumers’ perceived risk: sources versus consequences. Electronic Commerce Research and Applications, Vol. 2, No. 3, pp: 216-228. 22. Mayer, R.C., Davis, J.H. and Schoorman, F.D. (1995), “An integrative model of organizational trust”, Academy of Management Review, Vol. 20 No. 3, pp: 709-34. 23. Mitchell, V.-W. (1999), “Consumer perceived risk: conceptualizations and models”, European Journal of Marketing, Vol. 33 No. 1/2, pp: 163-95. 24. Chang, H.H. and Wang, I.C. (2008), “An investigation of user communication behavior in computer mediated environments”, Computers in Human Behavior, Vol. 24 No. 5,pp: 2336-56. 25. Davis, L. & Wang, S. & Lindridge, A. (2007). Culture influences on emotional responses to on-line store atmospheric cues. Journal of Business Research, Vol. 37, No. 2, pp: 10-23. 26. Bhattacherjee, A. (2002). Individual trust in online firms: scale development and initial test. Journal of Management Information Systems, Vol. 19, No. 1, pp: 211-241. 27. Limayem, M. and Khalifa, M. (2000), “What makes consumers buy from the internet? A longitudinal study of online shopping”, IEEE Transactions on Systems, Man & Cybernetics: Part A, Vol. 30 No. 4, p. 421. 28. جلالی، سید محمد جعفر؛ مهدی زاده، الهه. (1395). بررسی روند کسب‌و‌کار الکترونیکی با استفاده از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل شبکه‌های اجتماعی در سال‌های 1980 تا 2015. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 8، شماره 3، صص 518-499. 29. کریمی علویجه، محمدرضا؛ احمدی، شیدا. (1393). تاثیر کیفیت طراحی وب سایت‌های خبری بر وفاداری و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 6، شماره 2، صص 306-285. 30. Aladwani, A.M. & Palvia, P.C. (2012). Developing and validating an instrument for measuring user-perceived web quality. Information & Management, Vol. 39, No. 6, pp: 467-476. 31. Ahn, T. & Ryu, S. & Han, I. (2007). The impact of web quality and playfulness on user acceptance of online retailing. Information & Management, Vol. 44, No. 3, pp: 263-275. 32. Aladwani, A.M. (2006). An empirical test of the link between web site quality and forward enterprise integration with web consumers. Business Process Management Journal, Vol. 12, No. 2, pp: 178-190. 33. E ´thier, J. & Hadaya, P. & Talbot, J. & Cadieux, J. (2006). B2C web site quality and emotions during online shopping episodes: an empirical study. Information & Management, Vol. 43, No. 5, pp: 627-639. 34. Albert, C. (2004). The impact of switching costs on customer loyalty: a study among corporate customers of mobile telephony. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol. 12, No. 3, pp: 256-263. 35. Keller, K.L. (2003), Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand, 2nd ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 36. Romaniuk, J. & Sharp, B. (2003). Measuring brand perceptions: testing quantity and quality. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol. 11, No. 3, pp: 218-229. 37. Jari, S. and Heikki, K. (2007). A conceptual model of trust in the online environment. Online Information Review, Vol. 31, No. 5, pp: 604-621. 38. Yoon, S.J. (2002). The antecedents and consequences of trust in online- purchase decisions. Journal of Interactive Marketing, Vol. 16, No. 2, pp: 47-63. 39. Chen, S.C. & Dhillon, G.S. (2003). Interpreting dimensions of consumer trust in e-commerce. Information Technology and Management, Vol. 4, No. 2, pp: 303-318. 40. Fam, K.S., Foscht, T. and Collins, R.D. (2004), “Trust and the online relationships – an exploratory study from New Zealand”, Tourism Management, Vol. 25 No. 2, pp: 195-207. 41. Reichheld, F.F. and Schefter, P. (2000), “E-loyalty: your secret weapon on the web”, Harvard Business Review, Vol. 78 No. 4, pp: 105-13. 42. Blackwell, R.D., Miniard, P.W. and Engel, J.F. (2001), Consumer Behavior,Harcourt College Publishers, Troy, MO. 43. Gefen, D. and Straub, D.W. (2004), “Consumer trust in B2C e-commerce and the importance of social presence: experiments in e-products and e-services”,Omega , Vol. 32 No. 6,pp: 407-24. 44. مهدیه، امید، محمدی، کمال ، چوبتراش، نشاط (1395). بررسی تأثیر ارتباطات برند و کیفیت خدمات بر وفاداری به برند با تأکید بر نقش اعتماد به برند به عنوان متغیر میانجی. مجله راهبردهای بازرگانی دانشگاه شاهد، دوره 2، شماره 8، صص28-17. 45. Johnson, D. and Grayson, K. (2015). Cognitive and affective trust in service relationships. Journal of Business Research, Vol. 58, No. 4, pp: 500-507. 46. Riegelsberger, J. & Sasse, M.A. & McCarthy, J.D. (2003). The researcher’s dilemma: evaluating trust in computer-mediated communication. International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 58, No. 6, pp: 759-781. 47. Lewis, D. and Weigert, A. (1985), “Trust as a social reality”, Social Forces, Vol. 63 No. 4, pp: 967-85. 48. Corritore, C.L. & Kracher, B. & Wiedenbeck, S. (2003). On-line trust: concepts, evolving themes, a model. International Journal of Human-Computer Studies, 58(6): 737-58. 49. راه چمنی احمد، وکاوسی، کامیار. (1394). تاثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان و اعتماد مصرف کننده برروی شهرت سازمان. مجله راهبردهای بازرگانی دانشگاه شاهد، دوره 2، شماره 5، صص 82-69. 50. Pavlou, P.A. (2003), “Consumer acceptance of electronic commerce: integrating trust and risk with the technology acceptance model”, International Journal of Electroni Commerce,Vol. 7 No. 3, pp: 101-34. 51. Teo, T.S.H. and Liu, J. (2007), “Consumer trust in e-commerce in the United States”, Singapore and China, Omega , Vol. 35 No. 1, pp: 22-38. 52. Bennett, P. D., & Harrell, G. D. (1975). The Role of Confidence in Understanding and Predicting Buyers' Attitudes and Purchase Intentions, Journal of Consumer Research, Vol. 2, No. 1, pp: 110-117. 53. Laroche M, Sadokierski RW. (1994), Role of confidence in a multi-brand model of intentions for a high involvement service. J Bus Res; 29:1–12 [January]. 54. سعیدا اردکانی، سعید؛ جهانبازی، ندا. (1394). تاثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان: اعتماد و ریسک درک شده به عنوان متغیرهای تعدیل کننده. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 5، شماره 2، صص 72-53. 55. Kim, D.J., Ferrin, D.L. and Rao, H.R. (2007), “A trust-based consumer decision-making model in electronic commerce: the role of trust, perceived risk, and their antecedents”, DecisionSupport Systems. 56. Cho, J. and Lee, J. (2006), “An integrated model of risk and risk-reducing strategies”, Journal of Business Research, Vol. 59 No. 1, pp. 112-20. 57. غفاری آشتیانی، پیمان؛ زنجیردار، مجید؛ شعبانی، رضا. (1391). بررسی تاثیر اعتماد و ریسک ادراک شده بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی در بین مشتریان بانک‌های شهرستان اراک. مجله مدیریت بازاریابی، دوره 7، شماره 16، صص 61-40. 58. Corbitt, B.J., Thanasankit, T. and Yi, H. (2003), “Trust and e-commerce: a study of consumer perceptions”, Electronic Commerce Research and Applications , Vol. 2 No. 3, pp: 203-15. 59. Corritore, C.L., Kracher, B. and Wiedenbeck, S. (2003), “On-line trust: concepts, evolving themes, a model”,International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 58 No. 6, pp: 737-58. 60. جلیلوند، محمدرضا؛ ابراهیمی، ابوالقاسم. (1391). تاثیر ارتباطات دهان به دهان بر خرید خودروهای داخلی (مطالعه مورد: خودروی سمند شرکت ایران خودرو). مجله مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 13، صص 75-50. 61. Martin, J. & Mortimer, G. & Andrews, L. (2015). Re-examining online customer experience to include purchase frequency and perceived risk. Journal of retailing and consumer services, Vol. 25, No. 5, pp: 81-95. 62. جوانمرد، حبیب الله، سلطان‌زاده، علی‌اکبر (1389). بررسی ویژگی های برند اینترنتی و وب سایت ها و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی:خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت (،پژوهشنامه بازرگانی، دوره 14، شماره 53، صص 256-225.