بررسی رابطه بین ارزش برند و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس‌ارشد، مدیریت اجرایی، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

3 دانشجوی دکترا، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، دانشگاه یزد

چکیده

ارزش برند، به ارزش شگرف ذاتی در یک برندِ معروف گفته می‌شود. این ارزش، زمانی پدید می‌آید که مشتریان به دلیل جذابیت نام یک کالا، با میل خود، به محصولی با درجه مساوی از کیفیت، پول بیش‌تری می‌پردازند. ﮔـﺎﻫﯽ اوﻗـﺎت ارزش ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ارزش دارایی‌های ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽدﻫﺪ. بدین ترتیب، در این پژوهش، تلاش شده است تا با رویکرد شرکت‌محور و با استفاده از داده‌های واقعـی، رابطه بین ارزش برند و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، شناسایی شود. با مطالعه ادبیات موضوع، الگوها و نتایج پژوهش‌های پیشین، چهار فرضیه متناسب با چهار عامل اصلی مؤثر بر ارزش برند شرکت‌ها تدوین شد. سپس با به کـارگیری الگـوی پانل دیتای نامتوزان، 594 مشاهده از 99 شرکت در یک دوره 6 ساله، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش، نشان دادند کـه مؤلفه‌های شـدت تبلیغـات، عمـر شـرکت، سهم بازار و عمر برند بر ارزش برند، اثری مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between brand value and performance of listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mahdi mortazavi 1
  • aidin pedram 2
  • fatemeh fathi 3

چکیده [English]

The value of a brand is said to be worthy of the inherent value of a well-known brand. This value occurs when customers, due to the attractiveness of the attached name to a product, pay more and more money to a product of equal quality. Sometimes the estimated value of a company's brand is a significant share of the company's physical asset value. In this research, it has been attempted to identify the relationship between brand value and the performance of companies accepted in Tehran Stock Exchange by using company-centric approach and applying actual data. By studying the literature of the subject and the patterns and results of previous researches, four hypotheses are proportional to the four main factors affecting the brand value of the companies. By applying the model of the unpopular data panel, during the six-year period, 594 observations from 99 companies the test is carried out. The results show that advertising intensity, company life, market share and brand life have a positive effect on brand value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Value
  • the intensity of advertising
  • brand life
  • the life of the company
  • market share
 
 
1- احمدوند، فرزانه؛ سرداری، احمد (1393). بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخ‌های مصرف‌کنندگان. راهبردهای بازرگانی، سال 21، شماره 4، صص 78-63.
2- بحرینی‌زاده، منیژه؛ اسماعیل‌پور، مجید و حراقی، مسعود (1396). ارائه مدل ساختاری اثر کشور مبدأ بر ارزش ویژه برند (مطالعه در صنعت دارو). راهبردهای بازرگانی، سال 24، شماره 9، صص 14-1.
3- عالی‌ور، عزیز (1375). صورت‌های مالی اساسی، جلد اول، چاپ دوم، تهران: سازمان حسابرسی.
4- عزیزی، شهریار؛ درویشی، زهرا و نمامیان، فرشید (1390). بررسی عوامل تعیین‌کننده ارزش برند با رویکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 6، صص 32-9.
5- عزیزی، شهریار؛ جمالی کاپک، شهرام و رضایی، مرتضی (1391). بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با هم‌خوانی شخصیت برند و مشتری. تحقیقات بازاریابی نوین، سال 2، شماره 4، صص 81-63.
6- نظری، رضا (1386). حسابداری شرکت‌های سهامی، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
7- وکیلی فرد، مسعود (1383). مدیریت مالی، جلد اول، چاپ ششم، تهران: انتشارات جنگل.
8- Aaker J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research. Vol 34. PP.  347-356.
9- Aaker, D. A. (1992). Managing the Most Important Asset: Brand Equity. Planning Review. 20 (5). PP. 56-58.
10- Aaker, D. A., & Shansby J.G. (1982). Positioning Your Product. Business Horizons. Vol 25. PP. 56-62.
11- Acquaah, M. (2003). Organizational Competence and Firm-Specific Tobin's q: The Moderating Role of Corporate Reputation. Strategic Organization. 1(4). PP. 383-411.
12- Alam, A., Arshad, M. U., & Shabbir, S. A. (2012). Brand credibility, customer loyalty and the role of religious orientation. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. 24 (4). PP. 583-598.
13- Boo S.  Busser J.  & Baloglu S. (2009). A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Management. Vol 30. PP. 219–231.
14- Freling, T. H. and Forbes, L. P. (2005). An empirical analysis of the brand personality effect. Journal of Product and Brand Management. 14(7). PP. 404­413
15- Geuens, M., Weijters, B., & K. D. Wulf. (2009). A new measure of brand personality. Intern. J. of Research in Marketing. Vol 26. PP. 97–107.
16- Hussey, M., & Duncombe, N. (1999). Projecting the right image: using projective technigues to measure brand image. Qualitative Market Research. 2(1). PP. 22-30.
17- Kapareliotis, I. & Panopoulos, A. (2010). The determinants of brand equity. Journal of Managerial Finance. 36(3). PP. 225-233.
18- Rao, V.R., Agarwal, M.K., & Dahloff, D. (2004). How is Manifest Branding Strategy Related to the Intangible Value of a Corporation? Journal of Marketing. Vol 68. PP. 126-141.
19- Sahay, A & Piliai, A. (2009). Differential impact of advertising and distribution expenditure on Tobin's Q. Journal of Indian Business Research. 1(23). PP. 77-94.
20- Simon, Carol J. & Mary, W. S. (1993). The Measurement and Determinants of Brand Equity: A Financial Approach. Marketing Science. 12(1). PP. 28-52.
21- Sweeney, J. & Swait, J. (2008). The effect of brand credibility on customer loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services. 15 (1). pp. 179-193.