تبیین مدل چابکی فرآیند در توسعه استراتژیهای تولیدمحصول جدید با تمرکز بر طراحی پلتفرم خودروی ایرانی

نویسندگان

1 دانشیار ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

 
هدف از انجام این پژوهش،طراحی وتبیین مدل چابکی فرآیند طراحی و توسعه محصول خودروی جدید ایرانی لیکن مبتنی بر محور نگاه پلتفرمی است. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیادبه عنوان روش تحقیق مبتنی بر تحلیل  چابکی نظام دروازه ای استفاده شده است.روش گردآوری داده ها،مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با18 نفر ا ز خبرگا ن آگا ه از موضوع در فازهای توسعه محصول خودروسازان ایرانی است. چیستی مساله این پژوهش برمبنای انحراف از برنامه مصوب 1404 در حوزه تولید وصادرات و زاویه حرکتی نسبت به روندهای نوین  جهانی در حوزه توسعه خودرو است.این در حالی است که بازار خودرو ایران با توجه به نسبت سرانه بازاری پرعطش ارزیابی می شودکه خود مبنای چرایی و  پرداخت این  پژوهش به شمار میآید .نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها  در مدل پاردایمی داده ها نشان داد که با توجه به درهم تنیدگی سیاستهای توسعه محصول در زمینه  کلیت سیاستهای  خودروسازان در یک مدل سه شاخگی  دارای مولفه های زیرساختی،ساختاری ،راهبردی و لیکن در دامنه نیازمند پویایی کل فرآیند توسعه خودرو ساز ان و زیر مجموعه های آنها دربسترسیاست گذاری کلان دولتی است .در بعد زیر ساختی تاسیس رشته سیاست گذاری خودرو، بازنگری قوانین ملی در همکاری مشترک، اقتصاد سیاسی خودرو سازی، شناسای تواناسازهای ایجاد پتنت در خودروسازی ایران...و در بعد ساختاری ایجاد مراکز خودرویی مستقل،ایجاد تکنو سنتردر راستای یکپارچه سازی فرآیندی ، ماژولار سازی زیر مجموعه های طراح و سازنده جهت سیستم ها و زیر سیستم های خودرو، سناریو نویسی شبکه مگاپلتفرم،...ودربعدراهبردی نقشه راه آینده پژوهانه خودرو سازی مبتنی بر نسلهای جدید خودروی جهانی، تدوین برنامه های تکنولوژی در سطح ملی ، نقشه راه ملی صنایع پیشین  و پسین خودرو سازی، تدوین برنامه جامع خودکفایی در راستای مالکیت حداکتری پلتفرم،تدوین سناریوهای پویای تحریم ستیزانه در همکاریهای مشترک،...به شمار میروند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Agility Process Model Design in New Product Development based on Iranian Car Platform Design

نویسندگان [English]

  • azam rahiminik 1
  • sina namatezadeh 1
  • hosein safi 2

چکیده [English]

The aim of this research is to design and explain the agile model of design and development process of a new Iranian automotive product based on a platform-based perspective. This research was conducted using a qualitative approach and the Grounded Theory as the method based on the agility analysis of gateway system. Data were collected by studying upstream documents and conducting in-depth open interviews with 18 cases of experts who were aware of the subject matter in the development phases of Iranian carmakers product. Whatness of the problem. This research was conducted based on the deviation from the approved plan of 1404 in the area of production and export and movement angle relative to the new global trends in the area of car development. This is while Iran's car market is assessed with regard to a thirsty per capita market, which is itself regarded as the basis of the whyness of this research. Results obtained from data analysis in the paradigm model of data showed that considering the interrelation of the product development policies in the area of the whole policy of carmakers, there is a three-dimensional model with infrastructural, structural, and strategic components, but it needs the dynamicity of the whole development process of carmakers and their sub-sets in the context of the government macroeconomic policymaking. Establishing car policymaking major, reviewing national rules in cooperation, car manufacturing political economy, identifying enablers in patenting in Iran car manufacturing, etc., are considered in the infrastructural dimension. In the structural dimension, establishing independent car centers, establishing techno centers toward process integration, modulation of designer and manufacturer sub-sets for car systems and sub-systems, scenarios writing for mega platform network, etc., are considered. Finally, roadmap < /em> for future research of car manufacturing based on new generations of global cars, formulating technology programs at national level, national roadmap of car manufacturing anterior and posterior industries, formulating the comprehensive self-sufficiency program in line with the maximum ownership of platform, formulating dynamic anti-sanction scenarios in cooperation, etc., are considered in the strategic dimension.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Product Dvelopment
  • Agility
  • Domestic Platform
  • The Stage-Gate System
] Cooper, R. G. (2019). The drivers of success in new-product development. Industrial Marketing Management, 76, 36-47.‌ [2] Mckinsey &Company(2016),Automotive revolution –perspective towards 2030,How the convergence of disruptive technology-driven trends could transform the auto industry. [5] HIS.com, Five Critical Challenge Facing the automotive industry, A guide for strategic planners, By MARK FULTHORPE, Director Light Vehicle Production, IHS Automotive [6] https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Transport/Road/Motor-vehicles-per-1000-people [7]HIS.com, Five Critical Challenge Facing the automotive industry, A guide for strategic planners, By MARK FULTHORPE, Director Light Vehicle Production, IHS Automotive [10]Kenneth B. Kahn, Editor PDMA_Handbook_THE PDMA HANDBOOK OF NEW PRODUCT DEVELOPMENT ,THIRD EDITION-P1-20 [13] Kenneth B. Kahn, Editor PDMA_Handbook_THE PDMA HANDBOOK OF NEW PRODUCT DEVELOPMENT ,THIRD EDITION-P1-20 [15] R.G. Cooper, “The Latest View: The Stage-­‐ate® System for New-Product Development”, Product Development Institute Inc, 2015. [16] Ford Motor Company(2001), Advanced Product Quality Planning (APQP) Status Reporting Guideline [17] Gräßler, I., Hentze, J., & Bruckmann, T. (2018). V-Models for Interdisciplinary Systems Engineering. In DS 92: Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference (pp. 747-756).‌ [21] Schuh, G., Dölle, C., Kantelberg, J., & Menges, A. (2018). Identification of Agile Mechanisms of Action As Basis for Agile Product Development. Procedia CIRP, 70, 19-24.‌ [22] Azizi, A. (2015, March). Relationships between total quality management critical techniques in automotive industry. In 2015 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) (pp. 1-8). IEEE.‌ [23] Holbeche, L. S. (2018). Organisational effectiveness and agility. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 5(4), 302-313.‌ [24] Sommer, A. F., Hedegaard, C., Dukovska-Popovska, I., & Steger-Jensen, K. (2015). Improved product development performance through Agile/Stage-Gate hybrids: The next-generation Stage-Gate process?. Research-Technology Management, 58(1), 34-45.‌ [25] Boejang, H., Ariff, H., Hassan, M. Z., Esa, S., & Rauterberg, M. (2017). An exploration on new product development process of Malaysian small-sized automaker. Journal of Advanced Manufacturing Technology (JAMT), 11(2), 33-46.‌ [26] Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). Platform revolution: how networked markets are transforming the economyand how to make them work for you. WW Norton & Company.‌ [27] HIS.com, Five Critical Challenge Facing the automotive industry, A guide for strategic planners, By MARK FULTHORPE, Director Light Vehicle Production, IHS Automotive ] Cooper, R. G. (2019). The drivers of success in new-product development. Industrial Marketing Management, 76, 36-47.‌ [2] Mckinsey &Company(2016),Automotive revolution –perspective towards 2030,How the convergence of disruptive technology-driven trends could transform the auto industry. [5] HIS.com, Five Critical Challenge Facing the automotive industry, A guide for strategic planners, By MARK FULTHORPE, Director Light Vehicle Production, IHS Automotive [6] https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Transport/Road/Motor-vehicles-per-1000-people [7]HIS.com, Five Critical Challenge Facing the automotive industry, A guide for strategic planners, By MARK FULTHORPE, Director Light Vehicle Production, IHS Automotive [10]Kenneth B. Kahn, Editor PDMA_Handbook_THE PDMA HANDBOOK OF NEW PRODUCT DEVELOPMENT ,THIRD EDITION-P1-20 [13] Kenneth B. Kahn, Editor PDMA_Handbook_THE PDMA HANDBOOK OF NEW PRODUCT DEVELOPMENT ,THIRD EDITION-P1-20 [15] R.G. Cooper, “The Latest View: The Stage-­‐ate® System for New-Product Development”, Product Development Institute Inc, 2015. [16] Ford Motor Company(2001), Advanced Product Quality Planning (APQP) Status Reporting Guideline [17] Gräßler, I., Hentze, J., & Bruckmann, T. (2018). V-Models for Interdisciplinary Systems Engineering. In DS 92: Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference (pp. 747-756).‌ [21] Schuh, G., Dölle, C., Kantelberg, J., & Menges, A. (2018). Identification of Agile Mechanisms of Action As Basis for Agile Product Development. Procedia CIRP, 70, 19-24.‌ [22] Azizi, A. (2015, March). Relationships between total quality management critical techniques in automotive industry. In 2015 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) (pp. 1-8). IEEE.‌ [23] Holbeche, L. S. (2018). Organisational effectiveness and agility. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 5(4), 302-313.‌ [24] Sommer, A. F., Hedegaard, C., Dukovska-Popovska, I., & Steger-Jensen, K. (2015). Improved product development performance through Agile/Stage-Gate hybrids: The next-generation Stage-Gate process?. Research-Technology Management, 58(1), 34-45.‌ [25] Boejang, H., Ariff, H., Hassan, M. Z., Esa, S., & Rauterberg, M. (2017). An exploration on new product development process of Malaysian small-sized automaker. Journal of Advanced Manufacturing Technology (JAMT), 11(2), 33-46.‌ [26] Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). Platform revolution: how networked markets are transforming the economyand how to make them work for you. WW Norton & Company.‌ [27] HIS.com, Five Critical Challenge Facing the automotive industry, A guide for strategic planners, By MARK FULTHORPE, Director Light Vehicle Production, IHS Automotive