طراحی یک مدل ریاضی چند هدفه با رویکرد فازی شهودی برای انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری (مورد مطالعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

دستیابی به اهداف توسعه ای استراتژیک با بهره گیری مناسب از ظرفیت های سرمایه گذاری هر منطقه حاصل می شود. در چنین شرایطی برخی از این اهداف ممکن است با یکدیگر متناقض باشد. از این رو دولت ها خواستار ترکیبی از اهداف سرمایه گذاری مختلف و بعضا متناقض هستند که به شکل استراتژیک آنها را تا حد ممکن هم جهت نماید. این پژوهش با هدف تبیین مدل ریاضی برای پروژه های سرمایه گذاری یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح با سه هدف عمده کاهش هزینه، افزایش اشتغال و کاهش انتشار گاز گلخانه ای-دی اکسید کربن- را ارائه نمود. در انتها مدل با داده های حاصل از 51 پروژه پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفت. از میان روش های مورد استفاده مدل توسعه یافته اپسیلون محدودیت تقویت شده استفاده گردید. همچنین با نظرسنجی از خبرگان و به کارگیری رویکرد فازی شهودی، هدف کاهش هزینه به عنوان هدف اصلی انتخاب شد. مدل پیشنهادی با تعیین پروژه های پذیرفته شده در پارتو فرانتی با بیست و یک برش اپسیلون محدودیت تقویت شده مورد بررسی قرار گرفت و جواب بهینه بدست آمد که 45 پروژه بعنوان متغیرهای اساسی مساله معرفی شده است. در انتها رویکرد اپسیلون محدودیت تقویت شده با رویکرد اپسیلون محدودیت کلاسیک مقایسه شد. نتایج نشان داد در رویکرد کلاسیک از 51 پروژه تنها 35 پروژه پذیرفته می شوند. همچنین با بررسی بیشتر مشخص شد رویکرد تقویت شده بر رویکرد کلاسیک برتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Multi-Objective Mathematical Model Using Intuitionistic Fuzzy Approach to Select Investment Projects (Case of Investment Opportunities in Bushehr Province)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Sadat Hosseini
  • Hamid Shahbandarzadeh

چکیده [English]

Strategic development goals is achieved by investment potential utilization of each region. Some of these goals may be inconsistent. Therefore, Governments want to align a combination of different investment objectives and sometimes contradictory as far as possible. This study aimed to explain the mathematical model for investment projects by providing an integer linear programming model with three objectives: reducing costs, increasing employment and reducing greenhouse gas emissions - carbon dioxide. Afterward, the model was tested with extracted data from 51 proposed projects. Among common methods, the   Augmented Epsilon Constraint is used. The cost reduction goal was chosen as the main objective by surveying experts and applying the Intuitionistic fuzzy approach. By applying the intuitionistic fuzzy approach and regarding experts viewpoint, Cost reduction is chosen as the main objective. the proposed model was evaluated in pareto front with twenty-one cut Augmented Epsilon constraints and optimal solution obtained, so, 45 projects is introduced as the basic variables of the problem. Finally, The Augmented epsilon constraint approach was compared with the classical epsilon constraint approach. The results showed in the classic approach, only 35 projects are accepted from 51 projects. Further examination revealed the Augmented approach outperforms the classical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project selection
  • Employment
  • environmental impact
  • Epsilon constraint
  • Intuitionistic fuzzy set