شناسایی پیشران‌های مؤثر بر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید بر نقش هوشمندی کسب‌وکار

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، حضرت معصومه (س

2 دانشجوی دکتری بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، الزهرا (س)

چکیده

در عصر دیجیتال، فرصت‌ها و تهدیدها زیادی اطراف شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد که می‌تواند موفقیت آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. دراین‌بین، برای برنامه‌ریزی جهت اتخاذ استراتژی‌های رقابتی، نیاز به ابزارهای نوینی است که هوشمندی کسب‌وکار یکی از مؤثرترین این ابزارها می‌باشد. با توجه به اهمیت هوشمندی کسب‌وکار، هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی پیشران‌های مؤثر بر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید بر نقش هوشمندی کسب‌وکار است. رویکرد پژوهش حاضر آمیخته، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق در مرحله کیفی را خبرگان، کارشناسان و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان با حداقل سه سال سابقه کاری مفید تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی و مصاحبه اکتشافی با 12 نفر، اشباع حاصل‌شده است. جامعه آماری مرحله کمی نیز از اساتید دانشگاه در حوزه‌های مرتبط با حداقل 10 سال سابقه تدریس و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان با حداقل 5 سال فعالیت مفید تشکیل‌شده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 32 نفر انتخاب و از طریق پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات موردنظر جمع‌آوری‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در مرحله کیفی از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از معادلات ساختاری استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد برای موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان بازیگران بسیار زیادی دخالت دارند که ازجمله آن‌ها می‌توان به «هم‌افزایی کسب‌وکار» اشاره نمود که از طریق «هم‌افزایی بازاریابی» و «هم‌افزایی تکنولوژیکی» شکل می‌گیرد. دراین‌بین «هوشمندی کسب‌وکار» نیز به‌عنوان یک متغیر میانجی، نقش بسیار مهمی در تسهیل فرایند موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان بازی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify the drivers of the success of knowledge-based companies with an emphasis on the role of business intelligence

نویسندگان [English]

 • Mohamadreza Fallah 1
 • Zohre Kazemi 2

1 .

2 .

چکیده [English]

In the digital age, there are many opportunities and threats around knowledge-based companies that can affect their success. In order to plan for competitive strategies, new tools are needed that make business intelligence one of the most effective tools. Given the importance of business intelligence, the main purpose of this study is to identify the drivers that influence the success of knowledge-based companies with an emphasis on the role of business intelligence. The approach of the present study is mixed method, in terms of purpose, applied and in terms of nature and descriptive-survey method. The statistical population of this qualitative study consisted of experts, experts and managers of knowledge-based companies with at least three years of useful work experience who saturated with 12 people using snowball sampling and exploratory interviews. Quantitative population consisted of university professors in fields related to at least 10 years of teaching experience and managers of knowledge-based companies with at least 5 years of useful activity. Using purposive sampling method, 32 individuals were selected and collected through a researcher-made questionnaire. To analyze data in qualitative stage, thematic analysis method and in quantitative stage structural equations are used. The results show that there are a lot of actors involved in the success of knowledge-based companies, including "business synergies" that are shaped by "marketing synergies" and "technological synergies".Business intelligence, too, as a mediating variable, plays an important role in facilitating the success of knowledge-based companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • marketing Synergistic
 • technological Synergistic
 • business Synergistic
 • business intelligence
 • mixed approach
 1. Torres, R.; Sidorova, A.; Jones, M.C. (2018), Enabling firm performance through business intelligence and analytics: A dynamic capabilities perspective, Information & Management,Available online 3 April.
 2. Jayakrishnan, M.; Mohamad, A.K.; Mokhtar, M.Y; (2018), Assimilation of Business Intelligence (BI) and Big Data Analytics (BDA) To-wards Establishing Organizational Strategic Performance Management Di-agnostics Framework: A Case Study, Journal of Digital Information Management, 16(1), 22-32.
 3. Ramakrishnan,T.; Khuntia, J.; Kathuria, A.; J.V. Saldanha, T., (2018), Business Intelligence Capabilities, Annals Of Information systems 21, p 15-26.
 4. Bestman, A. E; Wogboroma, H., (2016), The Efficacy of the “ Big Data “ Syndrome and Organizational Information Governance, Journal of Information Engineering and Applications, 6 (4), p. 31–42.
 5. فخاری، حسین، پاییز و زمستان(1393)، بازخوانی تعریف شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس شرایط اقتصادی کشور، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال ششم، شماره 4.
 6. هادی تبار، جواد؛ مدهوشی، مهرداد، (1396)، ارائه مدل بومی چابکی سازمانی در شرکت‌های دانش‌ بنیان، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، دوره 9، شماره 17، 35-58.
 7. خطاطیان، محمد صادق؛ طباطبائیان، حبیب اله؛ امیری، مقصود؛ الیاسی، مهدی، تابستان (1394)، تحلیل محتوای ویژگی‌های شرکت‌های دانش بنیان، پژوهش مدیریت منابع سازمانی، دوره 5، شماره2.
 8. طبرسا، غلامعلی؛ جنتی، فاطمه، تیر (1396)، هوشمندی کسب و کار و نقش آن در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان، دومین کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، دانشگاه تهران.
 9. عبداللهی، بیژن؛ غفوریان، فاطمه؛ حسن شاهی، علی، بهمن (1393)، مدل عوامل کلیدی موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان، دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش‌بنیان.
 10. مهرابی، علی؛ محمودی، ادریس؛ علی حسینی، رضا؛ بهار(1395)، ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب و کار با یک مدل ترکیبی جدید، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال چهارم، شماره 15، ص 96-65.
 11. حقیقت منفرد، جلال؛ عوض ملایری، علی، (1389)، تأثیر هوش تجاری بر فرآیندهای تجاری و عملکرد سازمانی مطالعه موردی: شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)، همایش هوش سازمانی و هوشمندی کسب و کار، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 12. رئیسی وانانی، ایمان؛ گنجعلی خان حاکمی، فاطمه، بهار (1394)، طراحی سیستم استناج فازی – عصبی انطباقی برای ارزیابی استقرار سیستم هوشمندی کسب و کار در صنعت تولید نرم افزار، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، دورة 7، شمارة 1، ص 104-85.
 13. رونقی، محمد حسین؛ موسی خانی، محمد، خرداد (1394)، رابطه بین رعایت اخلاق کاری و بلوغ سیستم‌های هوشمندی کسب و کار، معرفت، سال24، شماره 210، ص 120-111.
 14. Foshay N.; Kuziemsky C., (2014), Towards an implementation framework for business intelligence, international journal of information management, 34(1), p 20-27.
 15. رونقی، محمد حسین؛ رونقی، مرضیه، بهار (1393)، ارائه مدل بلوغ هوشمندی کسب و کار در بین سازمان‌های ایرانی، رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال دهم، شماره 38، ص 38-44.
 16. زارعی، عظیم؛ شرفی، وحید؛ ملکی؛ فاطمه، (1397)، بررسی اثر بازاریابی رابطه‌ای مؤسسات خیریه بر واکنش‌های رفتاری خیرین (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهرستان ایلام)، راهبردهای بازرگانی، دوره 15، شماره 12، 1-16.
 17. Lim, W. M., (2017), Online group buying: Some insights from the business-to business perspective, Industrial Marketing Management, Volume 65, P 182-193.
 18. ملک اخلاق؛ اسماعیل، میرعسکری؛ رضا، امین؛ محدثه، (1397)، بررسی تاثیر استراتژی‌های بازاریابی بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های صنایع پوشاک و ساختمانی در شرایط رکود اقتصادی، راهبردهای بازرگانی، دوره 15، شماره 12، 49-65.
 19. ملک زاده؛ غلامرضا، سلطانی؛ فرشته، (1393)، سیستم‌های هوشمندی کسب‌وکار و تحول‌گرایی مدیران در شرکت‌های کوچک و متوسط، نشریه رشد و فناوری، دوره 11، شماره 41، 21-26.
 20. رونقی، محمد حسین؛ رونقی، مرضیه، بهار (1393)، ارائه مدل بلوغ هوشمندی کسب و کار در بین سازمان‌های ایرانی، رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال دهم، شماره 38، ص 38-44.
 21. طبرسا، غلامعلی؛ جنتی، فاطمه، تیر (1396)، هوشمندی کسب و کار و نقش آن در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان، دومین کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، دانشگاه تهران.
 22. شریعت فر، عطیه؛ (1398)، عوامل موثر در موفقیت هوشمندی کسب و کار، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی، شهر بانکوک، دانشگاه Kasem Bundit.
 23. انصاری، رضا؛ خجسته، نازنین؛ عابدی شریبانی؛ علی اکبر، زمستان (1393)، بررسی عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرآیندی و کسب و کار موثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم هوشمند کسب و کار در شرکت‌های خدمات اینترنتی (مورد مطالعه: شرکت شاتل)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال چهارم، شماره چهارم، شماره پیاپی (15)، 143-166.
 24. Muntean M., Cabau L. and Rinclog V., (2014), Social business intelligence: a new prespective for decision makers, social and behavioral sciences journal, V 124, p 562-567.
 25. ممبنی گوداژدر، امیدعلی، (1395). بررسی نقش منابع انسانی و الگوی هم‌افزایی در توسعه و تکنولوژی شرکت ملی حفاری ایران، ماهنامه پژوهش ملل، دوره اول، شماره 8، 41-52.
 26. Cooper, R. G. (1995) ,Developing New Products On Time, In Research-Technology Management, 38 (5), p 49–57.
 27. Cooper, R. G.Kleinschmidt, E. J., (2011).New Products: The Key Factors In Success. Marketing Classics Press.
 28. Lee,. K. B.; Wong, V. (2011), Identifying the moderating influences of external environments on new product development process. Technovation. Volume 31, Issues 10–11, P 598-612
 29. Cooper, R. G.Kleinschmidt, E. J., (2011).New Products: The Key Factors In Success. Marketing Classics Press.
 30. Hilletofth,.P.; Eriksson,. D., (2011), Coordinating new product development with supply chain management, Industrial Management & Data Systems, Vol. 111 Issue: 2pp.264-281.
 31. Huang,. C. T.; Tsai, K. H., (2014), synergy, environmental context, and new product performance: A review based on manufacturing firms. Industrial Marketing Management. 431407–1419.
 32. Song, M.; Montoya-Weiss, M. M., (2001), The effect of perceived technological uncertainty on Japanese new product development. Academy of Management Journal, 44(1), 61–80.
 33. Cooper, R. G.Kleinschmidt, E. J., (2011).New Products: The Key Factors In Success. Marketing Classics Press.
 34. Song, M.; Montoya-Weiss, M. M., (2001), The effect of perceived technological uncertainty on Japanese new product development. Academy of Management Journal, 44(1), 61–80.
 35. Rese, A.; Baier, D., (2011), Success factors for innovation management in networks of small and medium enterprises. R & D Management, 41(2), p 138–155.
 36. Cooper, R. G. (1995) ,Developing New Products On Time, In Research-Technology Management, 38 (5), p 49–57.
 37. Huang,. C. T.; Tsai, K. H., (2014), synergy, environmental context, and new product performance: A review based on manufacturing firms. Industrial Marketing Management. 431407–1419.
 38. Song, M.; Montoya-Weiss, M. M., (2001), The effect of perceived technological uncertainty on Japanese new product development. Academy of Management Journal, 44(1), 61–80.
 39. Rese, A.; Baier, D., (2011), Success factors for innovation management in networks of small and medium enterprises. R & D Management, 41(2), p 138–155.
 40. Cooper, R. G. (1995) ,Developing New Products On Time, In Research-Technology Management, 38 (5), p 49–57.
 41. Cooper, R. G.Kleinschmidt, E. J., (2011).New Products: The Key Factors In Success. Marketing Classics Press.
 42. Huang,. C. T.; Tsai, K. H., (2014), synergy, environmental context, and new product performance: A review based on manufacturing firms. Industrial Marketing Management. 431407–1419.
 43. Barkhatov V., Pletnev D., Campa A., (2016), Key Success Factors and Barriers for Small Businesses:Comparative Analysis, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 221 p 29 – 38.
 44. Gamache ing, S. Abdulnour ing.,G., (2016), Dynamic Manufacturing Cells and SME Network: Key Success Factors, IFAC-PapersOnLine 49-12, p 851–856.
 45. Hsu,C., Chang,A., Luo,W., (2017), Identifying key performance factors for sustainability development of SMEs e integrating QFD and fuzzy MADM methods, Journal of Cleaner Production 161, p 629-645.
 46. ملک زاده؛ غلامرضا، سلطانی؛ فرشته، (1393)، سیستم‌های هوشمندی کسب‌وکار و تحول‌گرایی مدیران در شرکت‌های کوچک و متوسط، نشریه رشد و فناوری، دوره 11، شماره 41، 21-26.
 47. ابویی اردکان، محمد؛ لبافی، سمیه؛ آذر پور، سمانه؛ جلال پور، مهدیه، (1393)، شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان های فرهنگی شهر اصفهان، پژوهشنامة مدیریت اجرایی علمی_ پژوهشی، سال ششم، شمارة یازدهم.
 48. آذر، عادل؛ مومنی، منصور؛ آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد 2، تجزیه و تحلیل آماری، نسخه سوم تهران.
 49. Cooper, R. G.Kleinschmidt, E. J., (2011).New Products: The Key Factors In Success. Marketing Classics Press.
 50. صفرزاده، حسین؛ بنکدار مازندرانی، نازنین؛ جاویدی حق، مریم، مدیریت : مدیریت کسب و کار: بهار 1389 ، سال دوم – شماره 5.
 51. Muntean M., Cabau L. and Rinclog V., (2014), Social business intelligence: a new prespective for decision makers, social and behavioral sciences journal, V 124, p 562-567.
 52. Huang,. C. T.; Tsai, K. H., (2014), synergy, environmental context, and new product performance: A review based on manufacturing firms. Industrial Marketing Management. 431407–1419.
 53. Huang,. C. T.; Tsai, K. H., (2014), synergy, environmental context, and new product performance: A review based on manufacturing firms. Industrial Marketing Management. 431407–1419.